Search results for "मेःबाक"

मेःबाक [ᶫmebak] n बन्दुक gun, rifle
(Sem. Domain: 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 8.4.6.5.5 - आधुनिक; 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु; 2.6.6.1 - मार्नु)