Search results for "वाः"

इःङ्‍स्‍वाँ [ᶫiŋ‍s‍wã] adv होला maybe, perhaps
(Sem. Domain: 9.4.4.6.3 - बोध हुनु, थाहा हुनु)

क्‍वाःप्‍रा तेःचे [ᶫk‍wap‍ra ᶫtetse] v ग्वाक्कबस्‍नु to sit suddenly

क्‍वाँर-क्‍वाँर [k‍wãr-k‍wãr] Onom कुखुराको आवाज crow, sound made by hen (Sem. Domain: 6.3.6.1 - कुखुरा)

खुस्‍वाँ [kʰus‍wã] v सक्छ (सम्भावना) can be (Sem. Domain: 9.4.4 - मानसिक ज्ञान जनाउने भावहरू)

ग्‍वाँक ग्‍वाँक [ᶫg‍wãk ᶫgwãk] Onom सुँगुरको आवाज squeal, sound of a pig (Sem. Domain: 6.3.1.4 - सुँगुर)

ग्वाःत्वाःत्वा [ᶫgwaᶫtwatwa] Onom फाताता slosh

च्‍वाःच्‍वाँ [ᶫts‍wats‍wã] Onom सुँगुरको आवाज sound made by pig (Sem. Domain: 6.3.1.4 - सुँगुर)

ज्‍वाःक्‍रा [ᶫdz‍wak‍ra] adv पुरा, सिङ्गो complete, whole (Sem. Domain: 9.6.1.3 - सम्वन्ध; 4.1.5 - एकता)

ट्‍याःटोक [ᶫʈ‍jaʈok] n प्वाँख quill, feather
(Sem. Domain: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू)

ट्‍वाँ [ʈ‍wã] adv ट्वाल्‍ल with puzzled way (Sem. Domain: 2.3.1.1 - हेर्नु)

डो खुस्‍वाँ [ᶫɖo kʰus‍wã] clf जान सग्ला go (Sem. Domain: 9.4.4.6.2 - हुन सक्‍छ)

तीःपाक [ᶫtipak] n ध्वाँसो black carbon
(Sem. Domain: 5.5.5 - आगोले के उत्‍पन्‍न गराउँछ?)

त्‍वाः [ᶫt‍wa] n बाँको arum-like edible root

न्‍वाःर्‍वार्‍वा [ᶫn‍war‍war‍wa] adv फ्यात्यता stubbornness

फारा [pʰara] n ब्वाँसो wolf
(Sem. Domain: 1.7 - प्रकृति, वातावरण)

ब्‍वाःक ब्‍वाःक [ᶫb‍wak ᶫb‍wak] Onom पानी उम्लाइको आवाज sound of boiling water

र्‍वाः [ᶫr‍wa] n सिङ horn
(Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)

वाः [ᶫwa] adv तल down
(Sem. Domain: 4.1.4.1 - सामाजिक वर्ग)

वाःक-वाःक [ᶫwak-ᶫwak] adv दान-दान (आगो) with a flare (Sem. Domain: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा)

वाःक्‍स्‍या [ᶫwak‍sʲa] n काखी armpit
(Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 2.1.3.1 - पाखुरा)

वाःखाङ [ᶫwakʰaŋ] तल्‍लो तला ground floor (Sem. Domain: 6.5.2.3 - तला; 6.5.2.8 - तला; 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >