Search results for "वासी"

वासी [wasi] n बिन्ती petition
(Sem. Domain: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु; 3.3.2 - अनुरोध; 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु)