Search results for "साःङीःमा"

साःङीःमा [ᶫsaᶫŋima] n आइतबार Sunday
(Sem. Domain: 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू)