Search results for "साङ्‍ताङ्‍जे"

साङ्‍ताङ्‍जे [saŋ‍taŋ‍dze] v न्वारान गर्नु to performed on the third day of its birth (Sem. Domain: 2.6.3.9 - जन्‍म समारोह; 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू)