Search results for "सा"

-सा [sa] ने ठाउँ place

-साःला [ᶫsala] 1बदलामा, सट्टामा in return, replaced 2कहाँ towards

आःमा छ्‍यामे [ᶫama tsʰ‍ʲame] n सानीमा aunt (Sem. Domain: 4.1.9.1.6 - काका, काकी)

आसाआमा [asaama] n सौतेनी आमा stepmother

आसापाताल [asapatal] n अस्पताल hospital
(Sem. Domain: 2.5.7.4 - अस्‍पताल; 6.5.1 - भवन)

इःङेरा [ᶫiŋera] interj साँच्‍चिकै really (Sem. Domain: 2.3.1 - देख्‍नु)

इन्‍साफ [in‍sapʰ] n इन्साफ, न्याय निसाफ judgment, judge (Sem. Domain: 4.7.6 - न्‍यायधीश, इन्‍साफ प्रदान गर्ने)

[u] n सास breath, breathing
(Sem. Domain: 2.1 - शरीर; 2.6.6 - मर्नु; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 2.6.4 - जीवनका चरण; 2.1.1.3 - नाक; 2.2.1 - सास; 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)

उ चेचे [u tsetse] v सास निभाउनु, सास कटाउनु to kill, (lit. to cut/stop breath) (Sem. Domain: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य)

उ लुजे [u ludze] v सास हाल्नु (ब्यूँताउनु) to come back to oneself (Sem. Domain: 2.6 - जीवन)

उ लोजे [u lodze] v सास फर्काउनु (बचाउनु) to save

उ स्‍याङ्‍जे [u sʲaŋ‍dze] imp.उ स्योङ/स्याङ्‍दो v सास फेर्नु to breathe (Sem. Domain: 2.6 - जीवन; 2.1.1.3 - नाक; 2.2.1 - सास)

उछुप्‍चे [utsʰup‍tse] v निसासिनु to suffocate
(Sem. Domain: 3.4.2.1.4 - निराश भएको)

ओःङ्‌सा-डोसा [ᶫoŋ‌sa-ɖosa ] n अवाज-जगात in-out

काःम्‍ज्‍युङ [ᶫkam‍dzʲuŋ] n कन्तुर, सानो बाकस small box for saving money

काम्‍सा [kam‍sa] n सुकाउने ठाउँ place for drying (Sem. Domain: 1.5 - वनस्‍पति)

काःर्चे [ᶫkartse] v घुसार्नु to thrust (Sem. Domain: 4.3.6.4 - गल्‍ती गर्नु)

कीजे [kidze] v सापटी लिनु to borrow (Sem. Domain: 6.8.5.1 - सापट दिनु)

कीम्‍बा [kim‍ba] n 1सट्टा instead (Sem. Domain: 9.6.1.5.2 - सट्‌टामा) 2सापट shaft
(Sem. Domain: 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा)

कुःङ्‍से [ᶫkuŋ‍se] n झिसमिसे, गोधूलि, साँझ earth dust, twilight (Sem. Domain: 8.4.1.2.3 - दिनको समय)

कुमेरू माहासागार [kumeᶫru mahasagar] n कुमेरु महासागर Antarctic Ocean (Sem. Domain: 9.7.2.8 - तालहरू र सागरहरूको नामहरू)

केःमु लाःङ्‍जे [ᶫkemu ᶫlaŋ‍dze] v हँसाउनु, हाँसो गर्नु to make someone laugh (Sem. Domain: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू)

केःम्बा [ᶫkemba] adj साहु money-lender
(Sem. Domain: 2.6.1.2 - विहे)

केसा [kesa] n जन्म थलो birthplace

केःस्‍याल [ᶫkesʲal] adj 1मुस्कुराउने smiling
(Sem. Domain: 4.2.6 - मनोरन्‍जन, आमोद-प्रमोद; 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला))
2हँसाउने funny (Sem. Domain: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु)