Search results for "सीजे"

सीजे [sidze] v 1फुकाउनु to release, to untie
(Sem. Domain: 5.3.7 - लुगा लगाउनु; 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु)
2मर्नु to die
(Sem. Domain: 3.5.1.7.2 - चिप्‍लो घस्‍नु; 6.7.9 - यन्‍त्र; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)