Search results for "स्योरा थाल्जे"

स्योरा थाल्जे [sʲora tʰaldze] v खुस्किन लाग्नु (दिसा वा पिसापले च्याप्नु) need to urinate or feceate