Search results for "तार्किक सम्‍बन्‍धहरू"

ओःन्‍डाबा-ओःन्‍डाबारा [ᶫon‍ɖaba-ᶫon‍ɖabara] adj उस्ता-उस्तै same-same, similar (Sem. Domain: 9.6 - तार्किक सम्‍बन्‍धहरू)