Search results for "वृद्धि, ठूलो हुनु"

काःपु [ᶫkapu] n बुढो, बुढा old man (Sem. Domain: 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु; 2.6.1.3 - अविवाहित)