Search results for "सामान (उपकरण"

काःम [ᶫkam] n 1बाकस, सन्दुस box
, box
(Sem. Domain: 6.7 - सामान (उपकरण); 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो; 5.1.1.4 - दराज)
2काइँयो (केराको झुप्पा) comb of banana (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)