Search results for "ब्रह्माण्ड, सिर्जना"

कोःप्‍तार [ᶫkop‍tar] adj पुरा, सबै all, fully, whole, entire
, all
(Sem. Domain: 8.4.2.1 - छोटो समय; 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना; 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण)