Search results for "समुद्रमा काम गर्नु"

गाइरा [ᶫgaⁱra] n गैडा rhinoceros
(Sem. Domain: 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु)