Search results for "निर्णय, योजना"

ताःङासाङ्‍‌बु [ᶫtaŋasaŋ‍‌bu] adj फुर्तिलो smart
(Sem. Domain: 3.3.1 - निर्णय, योजना)