Search results for "केही चीजको शुरुवात"

थाङ्‍सोजे [tʰaŋ‍sodze] v बिसाउनु, आराम गर्नु to give rest
(Sem. Domain: 8.4.6.1 - केही चीजको शुरुवात; 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु)