Search results for "निहुरिनु"

थुदीछे [tʰuditsʰe] n धन्यवाद thanks
(Sem. Domain: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद; 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास; 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु; 7.1.5 - निहुरिनु)