Search results for "उच्‍च"

थोम्‍बो [tʰom‍bo] adj अग्लो high, tall (Sem. Domain: 1.2.1.1 - हिमाल; 8.2.6.3 - उच्‍च; 1.2 - संसार; 8.2.2.2 - अग्‍लो; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार; 1.2.1 - जमिन)