Search results for "मा, माथि"

थोला [tʰola] माथि up, upstairs (Sem. Domain: 6.5.1.1 - घर; 8.2.6.3 - उच्‍च; 8.5.1.3 - मा, माथि; 4.8.4.2 - अनुरोध गर्नु; 8.5.1.3.1 - माथि)