Search results for "शहरहरूको नामहरू"

धारानगीदी [ᶫdʰarangidi] n धरानको dharan (Sem. Domain: 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू)