Search results for "बाहिर"

पाङ्‍ला [paŋ‍la] n बाहिर abroad
(Sem. Domain: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 8.5.1.4.1 - बाहिर)