Search results for "बालक"

पीःजा [ᶫpidza] n बच्‍चा, नवजात शिशु, बालक baby, child (Sem. Domain: 2.6.4.1 - शिशु; 2.6.4.2 - बालक; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.3.3 - गर्भपात; 2.6.1.3 - अविवाहित)