Search results for "मर्चा, खमिर"

फाप [pʰap] n मर्चा yeast
(Sem. Domain: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर; 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम; 2.5.5 - रोगको कारण)