Search results for "बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु"

वार्चे [wartse] v उप्काउनु to cause to break open
(Sem. Domain: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु)