Dictionary Syuba - Nepali


इकुक [ikuk] n बाडुली hiccup
इकुक छ्‍यादी ङुःजे [ikuk tsʰ‍ʲadi ᶫŋudze] v हिकहिक हिकहिक गरी रुनु, मन दुखेको बेला रुने तरिका to cry in a certain way when having heartache (Sem. Domain: 3.5.6.5 - रुनु, आँसु)
इःक्‍पु [ᶫik‍pu] adv तुरुन्त immediately (Sem. Domain: 8.4.8.3 - अचानक)
इःक्‍पु चीग [ᶫik‍pu tsig] adv एकै छिन just a moment (Sem. Domain: 7.2.7.3 - पर्खनु)
इःक्‍पुइ-इःक्‍पुला [ᶫik‍pui-ᶫik‍pula] adv छिन छिनमा frequently (lit. moment in moment) (Sem. Domain: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार)
इःगी [ᶫigi] n 1चिठ्ठी letter (Sem. Domain: 3.5 - सञ्चार गर्नु; 3.5.7.7 - पत्र) 2पुर्जी official message (Sem. Domain: 3.2.6 - सम्‍झनु)
इःङे [ᶫiŋe] 1adj सत्य, पक्का true, real (Sem. Domain: 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का; 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन) 2interj हो yes (Sem. Domain: 3.2.2.4 - अनुमान गर्नु)
इःङेरा [ᶫiŋera] interj साँच्‍चिकै really (Sem. Domain: 2.3.1 - देख्‍नु)
इःङेले [ᶫiŋele] interj हो त absolutely (Sem. Domain: 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु)
इःङ्‍स्‍वाँ [ᶫiŋ‍s‍wã] adv होला maybe, perhaps (Sem. Domain: 9.4.4.6.3 - बोध हुनु, थाहा हुनु)
इजे [idze] v सर्किनु to choke
इटा [iʈa] n इँटा brick (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु; 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू)
इःदाक [ᶫidak] n राक्षस, दैत्य giant (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू; 4.9.2 - अलौकिक)
इःन्‍जे-मीःन्‍जे [ᶫin‍dze-ᶫmin‍dze] adj हुने-नहुने have or have not, phrase to express availability in past
इःन्‍डु [ᶫin‍ɖu] n हस्तकला, ढुङ्गामा खोपेर बनाइएको तस्विर वा अभिलेख handicraft (Sem. Domain: 6.1.6 - हातले बनाएको; 3.5.7.2 - लिखित वस्‍तु)
इन्‍साफ [in‍sapʰ] n इन्साफ, न्याय निसाफ judgment, judge (Sem. Domain: 4.7.6 - न्‍यायधीश, इन्‍साफ प्रदान गर्ने)
इःपु चीग [ᶫipu tsig] adv एक छिन just a moment (Sem. Domain: 8.4.3 - अनिश्‍चित समय; 8.4.2.1 - छोटो समय)
इप्‍चे [ip‍tse] v छिपाउनु, लुकाउनु to hide something (Sem. Domain: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 7.6.3 - हराउनु; 6.8.9.1 - चोर्नु)
इःप्‍चे [ᶫip‍tse] v लुक्नु to hide (self), to lurk (Sem. Domain: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु; 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु; 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु; 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु; 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु; 3.5.1.1.5 - चूपचाप रहनु)
इःप्‍ती-इःप्‍ती [ᶫip‍ti-ᶫip‍ti] adv लुकी-लुकी by hiding (Sem. Domain: 3.2.4.3 - रहस्‍यात्मक)
इबी [ibi] n बज्यै, हजुरआमा grandmother (Sem. Domain: 9.7.1.6 - बोलाउने नाम; 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै; 2.6.4.4 - वयस्क)
इःम्‍बा की मीःम्‍बा [ᶫim‍ba ki ᶫmim‍ba] adv हो कि होइन yes or no (Sem. Domain: 9.4.4.6.3 - बोध हुनु, थाहा हुनु)
इर्क्‍योक्‍खुरा [irkʲok‍kʰura] n सेल रोटी donut shaped pastry/bread made of rice flour (Sem. Domain: 5.2.3.4 - तयारी खाना)
इर्चे [irtse] v 1फन्को घुमाउनु to wrap (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 3.5.1.2.6 - दोहोर्‍याउनु; 2.6.6 - मर्नु; 7.2.4.1.1 - बाहन; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 7.1.8 - तल झुक्‍नु; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य; 3.2 - सोच्‍नु) 2मोड्नु to bend (Sem. Domain: 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल) 3डुलाउनु to wander
इर्तेर्चे [irtertse] v घुमाइ दिनु to make sthg turn

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >