Dictionary Syuba - Nepali


[u] n सास breath, breathing (Sem. Domain: 2.1 - शरीर; 2.6.6 - मर्नु; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 2.6.4 - जीवनका चरण; 2.1.1.3 - नाक; 2.2.1 - सास; 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
उः [ᶫu] pro हामी we (Sem. Domain: 3.1 - प्राण, आत्‍मा; 6.8.2.7 - कमाउनु; 9.7.1.7 - प्रेमानुरागको शब्दहरू)
उ चेचे [u tsetse] v सास निभाउनु, सास कटाउनु to kill, (lit. to cut/stop breath) (Sem. Domain: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य)
उ टोल्‍जे [u ʈol‍dze] imp.उ तोङ v मृत्यु दिनु to die (Sem. Domain: 5.5.2 - आगो जोगाउनु)
उ लुजे [u ludze] v सास हाल्नु (ब्यूँताउनु) to come back to oneself (Sem. Domain: 2.6 - जीवन)
उ लोजे [u lodze] v सास फर्काउनु (बचाउनु) to save
उ सोजे [u sodze] v थकाइ मार्नु to rest (Sem. Domain: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु)
उ स्‍याङ्‍जे [u sʲaŋ‍dze] imp.उ स्योङ/स्याङ्‍दो v सास फेर्नु to breathe (Sem. Domain: 2.6 - जीवन; 2.1.1.3 - नाक; 2.2.1 - सास)
उ हाल्‍जे [u hal‍dze] imp.स्याङ्‍दो v दम बढ्नु asthma to increase
उइक्‍युःपा [uiᶫkʲupa] n प्राणी, जीव जन्तु creature, fauna (Sem. Domain: 1.6 - पशु)
उछुप्‍चे [utsʰup‍tse] v निसासिनु to suffocate (Sem. Domain: 3.4.2.1.4 - निराश भएको)
उजुरी [udzuri] n उजुरी complaint (Sem. Domain: 3.5.1.8 - आलोचना गर्नु)
उट्‍टी [uʈ‍ʈi] n घुस्सी fist (Sem. Domain: 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी; 2.1.3.1 - पाखुरा)
उठ [uʈʰ] n उँट camel (Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
उद्‍गाटान [ud‍gaʈan] n उद्‍घाटन opening (Sem. Domain: 3.2.3.3 - गोप्य)
उप्‍केन [up‍ken] n छोप्ने (ढकन, ढकनी) cover, covering (Sem. Domain: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली)
उप्‍चे [up‍tse] v छोप्नु to cover (Sem. Domain: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर; 7.6 - लुकाउनु; 8.5.1.3.2 - मुनि, तल; 6.4.2 - पासो; 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु; 1.3.1.2 - सिम (भास); 6.5.4.1 - सडक; 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु; 6.3.1.6 - बिरालो; 2.5.3 - चोट लागेको; 2.6.6.1 - मार्नु; 7.8.6 - खन्‍नु; 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु; 8.3.3.2.1 - छाया; 2.5.2 - रोग; 2.1.1.4 - मुख; 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण; 3.5.1.1.5 - चूपचाप रहनु)
उम्‍सी [um‍si] n खराने रुख type of tree
उरुङ [uruŋ] adj ह्रास, थुप्रो chunk
उर्केन पेस्‍यो [urken pesʲo] n लामाले लगाउने विशेष टोपी special hat worn by lamas (Sem. Domain: 5.3.5 - बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा)
उर्चे [urtse] v उडाउनु to make fly (Sem. Domain: 1.1.3.1 - बतास; 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी)
उःर्चे [ᶫurtse] v उड्नु to fly (Sem. Domain: 1.3.3.1 - सुक्‍खा; 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु; 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने; 7.2.2.5.1 - झर्नु)
उःर्स्‍युक [ᶫursʲuk] n फट्याइँ exaggerated (Sem. Domain: 4.3.5.5 - छल गर्नु)