Dictionary Syuba - Nepali


एः [ᶫe] 1n खरायो वर्ग rabbit (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो; 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर) 2interj छ (जवाफ) yes I have (Sem. Domain: 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल)
एँ-एँ [ẽ-ẽ] Onom बच्‍चा रोएको आवाज sound of a crying child (Sem. Domain: 9.4.6 - अँ, हो)
एःक्‍योक म्‍याःक्‍योक [ᶫekʲok ᶫm‍jakʲok] adj भए-नभएको all of (Sem. Domain: 3.5.5 - मूर्ख बोली)
एःचे [ᶫetse] v हुनु be (Sem. Domain: 4.4.2 - संकट; 7.4 - हुनु; 2.4.3 - बलवान; 7.4.1 - दिनु; 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू; 7.2.3.2.1 - आउनु; 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु; 4.3.4.4 - परमार्थ, स्‍वार्थहीन; 3.5.1.1.7 - राम्रो बोल्‍नु; 3.2.2.6 - महशुस गर्नु)
एःच्‍युक [ᶫetsʲuk] interj भैगो it's okay (Sem. Domain: 3.4.1.2.2 - शान्‍त)
एःछ्‍छे [ᶫet‍tsʰe] adj यत्रो this size, such size (Sem. Domain: 4.6.7.1 - राज्‍य)
एजुक्‍ले [edzukle] adv यसरी (जवाफ) in this way
एःजुक्‍ले [ᶫedzuk‍le] adv यसरी (सवाल) like this?
एःजे [ᶫedze] यति this much (Sem. Domain: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु)
एःजेच्‍या [ᶫedzetsʲa] adv यति जति about this much (Sem. Domain: 9.4.4 - मानसिक ज्ञान जनाउने भावहरू)
एःजेबा [ᶫedzeba] यतिको this much
एजेरा [edzera] adv यति नै only this much
एःजेरा [ᶫedzera] adv त्यति नै only this/that much
एःजेला [ᶫedzela] adv यतिमा at this time (Sem. Domain: 8.4.6.3.1 - अहिले)
एःन [ᶫen] n दान charity
एःन फुल्जे [ᶫen pʰuldze] v चढाउनु to present (Sem. Domain: 3.3.5 - प्रस्‍ताव; 4.9.5.5 - भेटी चढाउनु, बलिदान)
एःनाङ [ᶫenaŋ] conn भए पनि even (Sem. Domain: 9.6.1.1 - र, पनि)
एन्‍जे [en‍dze] v छल्नु to deceive (Sem. Domain: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको)
एःन्‍डुबा [ᶫen‍ɖuba] adv यस्तो such, this kind (Sem. Domain: 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु)
एन्‍डुले [en‍ɖule] adj यसरी in this manner (Sem. Domain: 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु)
एःन्‍डुले [ᶫen‍ɖule] adv यसरी thus, in this manner (Sem. Domain: 9.4.4.6.3 - बोध हुनु, थाहा हुनु; 8.3.8.1 - साधरण, मामुली)
एःन्‍दाराङ [ᶫen‍daraŋ] adv 1व्यर्थ in vain (Sem. Domain: 3.5.8.2 - अनर्थ) 2सित्तैमा, त्यसै, त्यतिकै free (Sem. Domain: 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 8.3.7.9 - महत्‍व; 2.6.1 - विवाह; 6.8.4.3.3 - सित्तैको, मोलविनाको) 3बिना कारण without reason (Sem. Domain: 3.5.1.8.4 - गफ गर्नु; 9.6.2.5.2 - बिनाकारण; 3.5.1.8.1 - दोष)
एःपुचेन [ᶫeputsen] adj हुने खाने, धनी rich (Sem. Domain: 5.2.6 - उत्तेजक; 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र)
एःबा [ᶫeba] interj छ (सवाल) is it? (Sem. Domain: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच; 3.2.2.5 - सुल्‍झाउनु)
एर्माङ [ermaŋ] n टिम्मुर hot spice similar to black pepper (Sem. Domain: 5.2.3.3.3 - मसला)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >