Dictionary Syuba - Nepali


ओः [ᶫo] n फाल्गुन eleventh month in the Hindu calendar (February-March)
ओःक्‍याला [ᶫokʲala] adv त्यहाँ नेर there
ओःक्‍रुल [ᶫok‍rul] n पाखे (of crops) growing in steep field, wild, rude, savage, uncivilised (Sem. Domain: 4.3.7.1 - अशिष्‍ट, असभ्‍य)
ओखो [okʰo] adv त्यो that (Sem. Domain: 9.7.3 - चीजको नाउँ; 6.8.1.1 - प्रभुत्‍व जमाउनु)
ओःखो [ᶫokʰo] adv त्यो that (Sem. Domain: 3.5.1.2.9 - बारेमा हुनु, विषय; 3.2.3 - जान्नु; 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको; 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु; 8.5.1 - यहाँ, त्यहाँ)
ओःखोच्‍योङ्‍रा [ᶫokʰotsʲoŋ‍ra] adj त्यस्तो like that (Sem. Domain: 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र)
ओःङ्‍जे [ᶫoŋ‍dze] imp.स्यो v आउनु to come (Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति; 2.5.7 - रोग उपचार; 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु; 9.2.2 - क्रिया बिशेषणहरू; 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु; 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने; 4.4.3.2 - कातरता; 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु; 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम; 1.3.2.1 - बग्‍नु; 4.1.1 - मित्रता; 8.4.5.3.3 - ढिलो; 4.1.5 - एकता; 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह; 6.8.2.2 - नाफा बनाउनु; 2.1.1.1 - आँखा; 7.6.2 - भेट्टाउनु; 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु; 1.3.2.6 - ज्‍वारभाटा; 6.8.2.7 - कमाउनु; 1.3.3 - भिजेको)
ओःङ्‍डो-ओङ्‍डो [ᶫoŋ‍ɖo-oŋ‍ɖo] adv होला-होला maybe-maybe
ओङ्‍‌यार [oŋ‍‌jar] n जरिङ्गो type of parsley (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
ओःङ्‍रा‍कोँ [ᶫoŋ‍ra‍kõ] adv अवश्य certainly (Sem. Domain: 9.4.4.2 - निश्‍चय)
ओःङ्‌सा-डोसा [ᶫoŋ‌sa-ɖosa ] n अवाज-जगात in-out
ओःजे [ᶫodze] adv त्यति that much (Sem. Domain: 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 8.4.5.2.2 - उही समयमा; 2.3.1 - देख्‍नु; 9.6.1.1 - र, पनि)
ओःजेबा [ᶫodzeba] adv त्यतिको so much
ओःतेकाःसु / ओःतेकाःसुना [ᶫoteᶫkasu / ᶫoteᶫkasuna] adv त्यति बेला at that time
ओःतेःन्‍दाइ [ᶫoᶫten‍dai] adv त्यसकारण therefore (Sem. Domain: 9.4.5 - प्रत्यक्षताहरू)
ओःदीङ [ᶫodiŋ] conn तैपनि even though
ओःन्‍डा इःना [ᶫon‍ɖa ᶫina] conn त्यसो भए so that (Sem. Domain: 9.4.5 - प्रत्यक्षताहरू)
ओःन्‍डा-ओःन्‍डारा [ᶫon‍ɖa-ᶫon‍ɖara] adj त्यस्ता-त्यस्तै such like, similar to that (Sem. Domain: 9.4.4.7 - झण्‍डै होइन)
ओःन्‍डाबा [ᶫon‍ɖaba] adj त्यस्तो like that (Sem. Domain: 3.5.1.2.9 - बारेमा हुनु, विषय)
ओःन्‍डाबा-ओःन्‍डाबारा [ᶫon‍ɖaba-ᶫon‍ɖabara] adj उस्ता-उस्तै same-same, similar (Sem. Domain: 9.6 - तार्किक सम्‍बन्‍धहरू)
ओःन्‍डाबारा [ᶫon‍ɖabara] adv त्यस्तै, उस्तै exactly like that (Sem. Domain: 9.6.2.7 - उद्देश्‍य; 2.3.1.8 - रुपरंग; 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु; 8.3.5.2.1 - उस्‍तै; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
ओःन्‍डाले [ᶫon‍ɖale] adv त्यसरी thus (Sem. Domain: 9.6 - तार्किक सम्‍बन्‍धहरू)
ओःन्‍डु इःना [ᶫon‍ɖu ᶫina] conn त्यसो भए so that
ओःन्‍डु लाःप्‍ना [ᶫon‍ɖu ᶫlap‍na] conn त्यसो हो भने if that is so
ओःप [ᶫop] adj गहिरो deep (Sem. Domain: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर; 8.2.6.5 - गहिरो)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >