Dictionary Syuba - Nepali


खा [kʰa] n मुख mouth (Sem. Domain: 1.6.2.4 - कीरा-फट्याङ्‌ग्राहरूको अङ्गहरू; 2.6.6 - मर्नु; 3.2.1.4 - मूर्ख; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 2.2 - शरीरको कार्यहरू; 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु; 2.2.6 - पसिना; 2.1.1 - शिर; 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु; 2.1.1.4 - मुख; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
खा ताःङ्‍जे [kʰa ᶫtaŋ‍dze] v मुख उघार्नु to open one's mouth (Sem. Domain: 3.2.5 - बिचार)
खाइखा लोजे [kʰaikʰa lodze] v मुख मुख लाग्नु to complain (Sem. Domain: 3.5.1.5.1 - उत्तर)
खाइबा [kʰaiba] adj खुनखार perfectly (Sem. Domain: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु)
खाकाःङ [kʰaᶫkaŋ] n एक गाँस mouthful
खाक्‍ले [kʰak‍le] n तोते parrot (Sem. Domain: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने)
खाङ [kʰaŋ] n तला floor (Sem. Domain: 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)
खाङ्‍गु [kʰaŋ‍gu] n छिप्पुवा print
खाङ्‍ग्रो [kʰaŋ‍gro] n पुरानो भत्केको थोत्रो घर old worn down house (Sem. Domain: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)
खाङ्‍बा [kʰaŋ‍ba] n घर house, home (Sem. Domain: 6.5.1.1 - घर; 2.6.6 - मर्नु; 6.8.1.4 - दौलत संग्रह गर्नु; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 7.9.3 - बिगार्नु; 6.2.6.4 - खेती भण्डार गर्नु; 6.6.3.3 - कागजको काम गर्नु; 3.2.3.2 - ज्ञानको क्षेत्र)
खाःङ्‍सा [ᶫkʰaŋ‍sa] adj पुर्ख्यौली ठाउँ heritage place, traditional place (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति)
खाचुम्‍जे [kʰatsum‍dze] v मुख बन्द गर्नु to shut one's mouth (Sem. Domain: 3.5.6.4 - हाँस्‍नु)
खाजुम [kʰadzum] adv चुप quiet (Sem. Domain: 4.8.4 - शान्‍ति; 2.3.2.1 - सुन्‍नु; 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद; 3.5.1.1.4 - थोरै बोल्‍नु; 3.4.1.2.2 - शान्‍त; 2.3.2.2 - आवाज; 2.3.2.5 - शान्‍त; 3.5.1.1.5 - चूपचाप रहनु; 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
खाजुम खाजुम [kʰadzum kʰadzum] adv चुप चुप quiet
खाजुम तेःचे [kʰadzum ᶫtetse] v चुप लाग्नु to be quiet (Sem. Domain: 3.1.2.3 - ध्‍यान)
खाजुम्‍बाले [kʰadzum‍bale] adv चुपचापले silently (Sem. Domain: 3.5.1.1.2 - चूपचापले बोल्‍नु)
खाजुम्‍मा [kʰadzum‍ma] adv सुटुक्कका quietly, steathily (Sem. Domain: 3.1.2.3 - ध्‍यान)
खाजे [kʰadze] v गनाउनु to emit unpleasant smell (Sem. Domain: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)
खाजोङा [kʰadzoŋa] adv मुखाले abusive (Sem. Domain: 3.5.1.6.2 - झगडा)
खाज्‍यु [kʰadzʲu] n र्‍याल mucus
खाताङ्‍जे [kʰataŋ‍dze] v मुख छोड्नु to talk in abusive way (Sem. Domain: 3.5.1.6.2 - झगडा)
खाताःर्चे [kʰaᶫtartse] v मुख लाग्नु, मुख जोत्नु to talk in abusive way (Sem. Domain: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु)
खाती [kʰati] adj नोक्सान harm, loss (Sem. Domain: 4.4.2 - संकट)
खातेर्चे [kʰatertse] v मुख छाड्नु to talk in abusive way
खाथाल्‍जे [kʰatʰal‍dze] v कुरा बिगार्नु to talk in a negative way (Sem. Domain: 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु)