Dictionary Syuba - Nepali


गाइरा [ᶫgaⁱra] n गैडा rhinoceros (Sem. Domain: 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु)
गाउरे क्‍याप्‍चे [ᶫgaure kʲap‍tse] v डकार्नु to belch
गाजे [ᶫgadze] v गला लाग्नु to choke (Sem. Domain: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु; 8.4.5.3.4 - ढिलाइ)
गाज्‍याङ्‍माच्‍याङ [ᶫgadzʲaŋ‍matsʲaŋ] n भीडभाड crowd, congestion (Sem. Domain: 4.2.4 - नाच्‍नु)
गान [ᶫgan] n घन hammer (Sem. Domain: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु; 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु)
गानामाने [ᶫganamane] n असारे (झारी काठ) type of tree (Sem. Domain: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री)
गाम्‍जे [ᶫgam‍dze] v फ्याँको मार्नु पिठो to toss in mouth (food and flour
गाम्‍सा [ᶫgam‍sa] n ताउली small cooking-pot (Sem. Domain: 2.2.6 - पसिना)
गारा [ᶫgara] n बलो plank
गाराङ्‍गुरुङ [ᶫgaraŋ‍guruŋ] Onom गड्याङगुडुङ rumbling sound
गारी [ᶫgari] n घडी clock, watch (Sem. Domain: 8.4.4.2 - घडी)
गार्क्‍याङ [ᶫgarkʲaŋ] n पछ्यौरा, बर्को cloak (Sem. Domain: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 5.3 - लुगाफाटा)
गार्नाङ [ᶫgarnaŋ] adj खडेरी drought
गाल्‍फु [ᶫgal‍pʰu] n माटोकोघैँटो earthen pitcher (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु)
गीलेन [ᶫgilen] n जर्किन jar (Sem. Domain: 6.6.2.6 - तेल र ग्‍याँसको काम गर्नु)
गु [ᶫgu] n कुना corner (Sem. Domain: 6.5.4.1 - सडक; 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
गुक्‍सी [ᶫguk‍si] बुद्धि wisdom, intellect, intelligence, common sense
गुखी [ᶫgukʰi] n लहरा fluttered (Sem. Domain: 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 7.5.5 - व्‍यवस्‍था)
गुनुनु [ᶫgununu] Onom हावाको आवाज sound of air (Sem. Domain: 1.1.3.1 - बतास)
गुन्‍द्री [ᶫgun‍dri] n गुन्द्री, चकटी straw mat (Sem. Domain: 6.5.2.3 - तला)
गुप्‍ला [ᶫgup‍la] n गुफ्ला type of fruit (Sem. Domain: 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु)
गुरी [ᶫguri] n बिरालो cat (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर)
गुर्मु
गुर्मु [ᶫgurmu] n मान्द्रे सराङ bamboo basket placed over the hearth
गुर्रा [ᶫgurra] n घुर्रो one part of wooden holder (for lasi) [top, winding or spiral wheel]
गुर्सीङ [ᶫgursiŋ] n उखु sugar-cane (Sem. Domain: 6.2.1.5 - घाँस उमार्नु; 5.2.3.1 - वनस्‍पतिहरूबाट खाना; 5.2.3.3.1 - चिनी; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)