Dictionary Syuba - Nepali


गेचे [ᶫgetse] v टाँस्‍नु, लाग्नु to fasten, to attach
गेबु [ᶫgebu] adj छिटो, चाँडो quick, fast (Sem. Domain: 8.4.5.1 - अनुक्रम; 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु; 7.5.8 - साधरण, जटिल; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
गेबु-गेबु [ᶫgebu-ᶫgebu] adv छिटो-छिटो fast (Sem. Domain: 7.3.3.1 - केही वस्‍तु हटाउनु; 3.4.2.4 - डराउनु; 7.2.1.1 - हिँड्‌नु; 3.5.1.8.4 - गफ गर्नु; 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क)
गेबुरा [ᶫgebura] adj छिट्टै shortly (Sem. Domain: 8.4.6.4 - भविष्‍यत्‌; 8.4.2.1 - छोटो समय)
गो [ᶫgo] n टाउको head (Sem. Domain: 1.6.2.4 - कीरा-फट्याङ्‌ग्राहरूको अङ्गहरू; 2.6.6 - मर्नु; 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2.3 - माछाको अङ्गहरू; 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति; 2.1.1 - शिर)
गो दावा [ᶫgo ᶫdawa] n मङसिर महिना eight month in the Hindu calendar (Nov-Dec)
गो सुः [ᶫgo ᶫsu] adj 1टाउको दुखाई headache (Sem. Domain: 2.5.6.1 - पीडा) 2झनझटिलो
गोङ्‍बु [ᶫgoŋ‍bu] n मसान cremation-ground (Sem. Domain: 2.5.4.5 - जन्‍म त्रुटि)
गोछ्‍योम्‍बो [ᶫgotsʰ‍ʲom‍bo] 1n न्यायधीश judge (Sem. Domain: 2.6.1.4 - पारपाचुके; 6.8.1 - धन हुनु) 2प्रतिनिधित्व representation 3टाउके chief, main
गोज्‍याल [ᶫgodzʲal] n साबुन soap (Sem. Domain: 5.4.3.6 - खौरनु)
गोथाक [ᶫgotʰak] n फित्ता tape (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार)
गोन्‍डी [ᶫgon‍ɖi] n ढिँडो porridge made from maize or millet (Sem. Domain: 5.2.2.2 - भोजन; 5.2.3.4 - तयारी खाना)
गोबाक [ᶫgobak] n मैदान plain, open field, level land or ground, meeting-place (Sem. Domain: 6.5.2.2 - छत, छाना)
गोमुर [ᶫgomur] n रिङ्गाटा, चक्कर dizziness (Sem. Domain: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू)
गोमुर हीर्चे [ᶫgomur hirtse] v रिङ्गाटा लाग्नु to be dizzy (Sem. Domain: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु)
गोमेःन्‍दो [ᶫgoᶫmen‍do] n शिरबन्दी type of gold ornament worn by suspending on a woman's forehead (Sem. Domain: 1.2.2.5 - गरगहना)
गोम्‍जे [ᶫgom‍dze] v नाघ्नु to jump over (Sem. Domain: 9.7.3 - चीजको नाउँ; 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु)
गोम्‍बा [ᶫgom‍ba] n गुम्बा monastery (Sem. Domain: 4.9.7.5 - बुद्ध धर्म)
गोर्तोक [ᶫgortok] n गाँठो knot (Sem. Domain: 8.3.1.5 - बाङ्गो; 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु; 7.5.4 - बाँध्‍नु; 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ; 2.1.3.1 - पाखुरा)
गोर्पेन [ᶫgorpen] n खुकुरी kukri (Sem. Domain: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम; 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू; 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु; 6.6.5.3 - मूर्तिकला, शिल्‍पकला; 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा; 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु; 6.7.1 - हातहतियार (काट्ने सामान))
गोल्‍गेन [ᶫgol‍gen] adj अलमले late-comer (Sem. Domain: 4.3.5.1 - बेइमान)
गोल्‍जे [ᶫgol‍dze] v अल्मल्याउनु, टोलाउनु to be delayed (Sem. Domain: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको; 3.5.1.1.3 - धेरै बोल्‍नु)
गोल्‍दोक्‍पा [ᶫgol‍dok‍pa] adj अडबाङ्गा obstinate (Sem. Domain: 7.2.1.4.1 - अनौठो, बेढङ्गको)
गोस्‍योङ लोःजे [ᶫgosʲoŋ ᶫlodze] v बच्‍चाको टाउको सुल्टो अवस्थामा आउनु when the baby's head comes relearn (Sem. Domain: 2.6.3.1 - गर्भाधारण)
गोही [ᶫgohi] n गोही crocodile (Sem. Domain: 1.6.1.3.4 - गोही)