Dictionary Syuba - Nepali


ङा [ŋa] 1num पाँच five (Sem. Domain: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू) 2n मन्त्र spell
ङाः [ᶫŋa] pro I (Sem. Domain: 8.5 - स्‍थान; 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु; 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल)
ङाःइ [ᶫŋai] pro मैले I (Sem. Domain: 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु; 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य; 9.4.5.1 - मूल्‍याङ्कर्ता)
ङाःइदीरा [ᶫŋaidira] pro मेरो नै my (Sem. Domain: 3.5.1.7.3 - घमण्‍ड गर्नु)
ङाःक्लालुजे [ᶫŋakla ludze ] 1n अभ्यास practice (Sem. Domain: 6.1.8 - अनुभवी) 2कण्ठ memory (Sem. Domain: 3.5.7.3 - पढ्‌नु)
ङाङ्‍जे [ŋaŋ‍dze] v तर्सिनु to startle (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु)
ङाङ्‍रेतेङ्‍जे [ŋaŋ‍reteŋ‍dze] v हप्काउनु, धम्काउनु to threaten
ङाजे [ŋadze] v रेट्नु to rub with the blade of a cutter (Sem. Domain: 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन; 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन)
ङाज्‍याङ [ŋadzʲaŋ] n ङाज्याङ (नाम) Ngajyang (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
ङापेःजे [ŋaᶫpedze] v जप्नु, मन्त्र गर्नु to chants (Sem. Domain: 4.9 - धर्म)
ङाःप्‍चे [ᶫŋap‍tse] adv टनटन (घाउको दुखाइको अनुभूति) Ding (scar pain, cognition) (Sem. Domain: 2.5.6.1 - पीडा)
ङाप्‍च्‍यु [ŋap‍tsʲu] num पचास fifty (Sem. Domain: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
ङामा [ŋama] n 1पुच्छर tail (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2 - पशुको भागहरू) 2चाक rump (Sem. Domain: 2.2 - शरीरको कार्यहरू; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)
ङामु [ŋamu] n बिहान morning (Sem. Domain: 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास; 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु; 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु; 8.4.5.2 - अगाडि; 1.1.1 - सूर्य)
ङार [ŋar] n ढ्याङ्ग्रो type of flat or depthless drum that can be struck with a stick on both sides (Sem. Domain: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु)
ङाःर [ᶫŋar] n आँट dare (Sem. Domain: 4.4.3.1 - आँट)
ङाःराएःम्‍बा [ᶫŋaraᶫem‍ba] adv मै हुँ भन्‍ने challenger (person) (Sem. Domain: 4.3.2.3 - घमण्‍ड; 4.3.4.3.1 - प्रतियोगी हुनु)
ङार्कु [ŋarku] n गुर्मिसो type of tree
ङाःर्चे [ᶫŋartse] v 1घुर्नु to snore (Sem. Domain: 3.5.1.5.1 - उत्तर; 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु) 2झम्टिनु to attack (Sem. Domain: 3.3.3.7 - चेतावनी)
ङार्तो [ŋarto] n भोलि tomorrow (Sem. Domain: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली; 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
ङार्तोराःरा [ŋartoᶫrara] n भोलिपल्ट on the next day
ङाःर्पा [ᶫŋarpa] adj 1चर्को strong 2जाँगरिलो energetic (Sem. Domain: 6.8.2.7 - कमाउनु) 3छिटो quick (Sem. Domain: 8.4.5.3.1 - चाँडो)
ङार्मु [ŋarmu] adj गुलियो sweet (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका; 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री; 2.3.3 - स्वाद; 5.2.3.3.1 - चिनी; 6.4.4 - मौरी पालन; 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)
ङार्मु नाःजा [ŋarmu ᶫnadza] n मधुमेह रोग diabetes (Sem. Domain: 2.5.2 - रोग)
ङार्मु ब्रुम्‍दो [ŋarmu ᶫbrum‍do] n अङ्गुर grape (Sem. Domain: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना)