Dictionary Syuba - Nepali


छा [tsʰa] n नुन salt (Sem. Domain: 5.2.3.3.2 - नुन; 1.3.5 - पानीको घोलहरू; 2.6.1.2 - विहे; 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
छाउ [tsʰau] n भान्जा nephews (Sem. Domain: 4.1.9.1.7 - दाजुभाइ, दिदीबहिनी)
छाउनी [tsʰauni] n छाउनी cantonment (Sem. Domain: 6.5.1 - भवन)
छाकाल [tsʰakal] n दिउसो day (Sem. Domain: 5.7 - सुत्‍नु)
छाकुमा [tsʰakuma] n सौता co-wife (Sem. Domain: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 2.6.1 - विवाह)
छाक्‍पु [tsʰak‍pu] n जार illicit lover (Sem. Domain: 4.8.2.9 - शत्रु)
छागु [tsʰagu] adj खरो, नुनिलो salty (Sem. Domain: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो)
छाङ [tsʰaŋ] n 1गुँड nest (Sem. Domain: 1.6.5 - पशुको घरहरू; 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू; 1.6.1.8 - माकुरा) 2कोक्रो cradle (Sem. Domain: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख; 2.6.1.4 - पारपाचुके)
छाङ्‍जे [tsʰaŋ‍dze] v उक्सिनु to be raised (Sem. Domain: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु)
छाङ्‍माङ [tsʰaŋ‍maŋ] n 1गुफा cave (Sem. Domain: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु) 2ओथारो nest (of a female bird) act of sitting on eggs for hatching young ones (Sem. Domain: 1.6.3.1 - अण्‍डा)
छाजुब [tsʰadzub] n चासो interest (Sem. Domain: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु)
छाजे [tsʰadze] v टट्टाउनु to smart, to irritating
छाज्‍यु [tsʰadzʲu] n पिसाब urine (Sem. Domain: 6.6.2.9 - रसायनिक पर्दाथहरूको काम गर्नु)
छाज्‍यु पेःजे [tsʰadzʲu ᶫpedze] v पिसाब गर्नु to urine (Sem. Domain: 3.4.2.4 - डराउनु)
छाप [tsʰap] n छाप stamp (Sem. Domain: 7.7.7 - निशाना लाउनु)
छाप्‍चे [tsʰap‍tse] v आत्तिनु to panic (Sem. Domain: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त)
छाबा-छुबे [tsʰaba-tsʰube] conn छटपट restless
छामु [tsʰamu] n भान्जी niece
छारी [tsʰari] n छहारी shelter (Sem. Domain: 1.6.5 - पशुको घरहरू)
छार्क्‍यु [tsʰarkʲu] n सन्तान offspring (Sem. Domain: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी)
छार्चे [tsʰartse] v ठूलो हुनु to be adult
छालोक [tsʰalok] adj नुनिलो salty (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका; 1.3.6 - पानीको गुण; 5.2.3.3.2 - नुन; 2.3.3 - स्वाद)
छाल्‍जे [tsʰal‍dze] v 1सर्किनु to choke while eating (Sem. Domain: 2.3.1 - देख्‍नु) 2ढोग्नु to greet
छावा [tsʰawa] n ज्वरो fever (Sem. Domain: 2.5.1 - बिरामी; 1.1.3 - मौसम)
छावा केजे [tsʰawa kedze] v ज्वरो आउनु to get fever (Sem. Domain: 2.6.6 - मर्नु)