Dictionary Syuba - Nepali


ताः [ᶫta] adv अब now
ताःइरा [ᶫtaira] adv अघि नै already, before
ताक [tak] adv ताका during
ताक / ता / चेन [tak / ta / tsen] n बाघ tiger (Sem. Domain: 1.7 - प्रकृति, वातावरण)
ताकी [taki] n टोपी cap (Sem. Domain: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.3 - लुगाफाटा; 5.3.5 - बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा; 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा)
ताक्‍पा [tak‍pa] n कोदालोको वा बन्चरो पासो axe-head or spade-head (having ring-like hole for inserting its handle)
ताःक्‍पु [ᶫtak‍pu] n 1मालिक proprietor (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति; 6.8.1.1 - प्रभुत्‍व जमाउनु) 2दानी owner
ताँगा [tãga] n साटो वा बाटा cross piece of bamboo or wood in a grass fenc (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि)
ताःङासाङ्‍‌बु [ᶫtaŋasaŋ‍‌bu] adj फुर्तिलो smart (Sem. Domain: 3.3.1 - निर्णय, योजना)
ताःङ्‍गासाङ्‍बु [ᶫtaŋ‍gasaŋ‍bu] adj शुद्ध pure (Sem. Domain: 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का)
ताङ्‍‌‍गु / ताङ्‍बु [taŋ‍‌‍gu / taŋ‍bu] n लालीगुराँस Rhododendron (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु)
ताङ्‍‌जे [taŋ‍‌dze] imp.तोङ v 1पठाउनु to send (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु; 2.6.6 - मर्नु; 2.4.5 - विश्राम; 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु; 7.3.3.3 - पठाउनु; 3.5 - सञ्चार गर्नु; 5.7 - सुत्‍नु; 2.1.1.4 - मुख) 2छोड्नु, फुकाउनु to leave, to untie (Sem. Domain: 4.8.3.3 - हार; 6.5.4.1 - सडक; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा)
ताःङ्‍बु [ᶫtaŋ‍bu] n उहिले ago (Sem. Domain: 8.4.1.7 - युग; 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय; 2.6.4.8 - दौंतरी समूह; 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा; 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै; 4.3.9.1 - रिवाज)
ताःङ्‍बु ताङ्‍सीङ [ᶫtaŋ‍bu taŋ‍siŋ] adv उहिले उहिले in ancient time (Sem. Domain: 8.4.4 - समय बताउनु)
ताःङ्‍मासीगु [ᶫtaŋ‍masigu] n लोकतो type of herb from which Nepali paper is made
ताःङ्‍रीङ्‍बु [ᶫtaŋ‍riŋ‍bu] adj लोसे sluggish, slack (Sem. Domain: 8.4.2.2 - लामो समय)
ताःङ्‍‌साङ्‍बु [ᶫtaŋ‍‌saŋ‍bu] adj उज्यालो bright (Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)
ताःङ्‍‌सीङ [ᶫtaŋ‍‌siŋ] n परम्परागत traditional (Sem. Domain: 4.3.9.1 - रिवाज)
ताःङ्‍सीङ [ᶫtaŋ‍siŋ] adv परा पूर्व past generation, tradition (Sem. Domain: 2.6.4.8 - दौंतरी समूह)
ताजे [tadze] imp.तो/तादो v 1हेर्नु to look, to watch, to care (Sem. Domain: 4.3.2.4 - देखाउनु; 4.4.4.5 - खतरादेखि बचाउनु; 2.5.7 - रोग उपचार; 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच; 2.6.6 - मर्नु; 2.5.4.2 - आँखाको दृष्‍टि कमजोर; 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस); 2.1.1.2 - कान; 8.3.8.2 - महिमा; 7.2.4.8 - नक्‍सा; 2.5.6.2 - ज्‍वरो; 7.2.4.5 - नयाँ घरमा सर्नु; 1.1.3.2 - बादल; 6.1.2.3.1 - होशियार; 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु; 3.2.1.5 - तर्कसंगत; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 7.2.4 - यात्रा; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 2.1.1.1 - आँखा; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.3.1.1 - हेर्नु; 7.2.7.3 - पर्खनु; 6.8.9.1 - चोर्नु; 4.2.5 - नाटक; 2.1.1.4 - मुख; 7.2.5.1 - पहिले जानु; 6.5.2.5 - झ्‍याल; 3.2.2.1 - अध्‍यान; 3.2.2.4 - अनुमान गर्नु; 3.2.2.2 - जाँच गर्नु) 2बाँध्नु to bind (Sem. Domain: 3.5.1.4.1 - बोलाउनु; 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु) 3लगाउनु to put on (clothes) (Sem. Domain: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु; 7.3.1.2 - समात्‍नु)
ताःप्‍क्‍योक [ᶫtap‍kʲok] n ठिमाहा hybrid (intercaste product children) (Sem. Domain: 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु)
ताप्‍चे [tap‍tse] imp.तोप v छर्नु to disperse (Sem. Domain: 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन)
ताःप्‍चे [ᶫtap‍tse] imp.तोःप v 1झर्नु, खस्‍नु to fall off (Sem. Domain: 2.5.2.2 - छालाको रोग; 7.2.1.1 - हिँड्‌नु; 4.1.1 - मित्रता; 6.6 - पेशाहरू; 1.3.2.3 - थोपा; 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु; 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु; 1.3.4 - पानीमा हुनु; 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु) 2नाप्नु to survey (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 8.2.8 - नाप्‍नु)
ताबु [tabu] n घोडा horse (Sem. Domain: 7.2.4.1.1 - बाहन; 4.2.6.4 - जुवा; 1.6.1.1.3 - खुर भएको जनावरहरू; 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
ताबेला [tabela] n तबेला stable, building for horses (Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)