Dictionary Syuba - Nepali


था [tʰa] n तान loom (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु; 6.6.1.3 - बुन्‍नु; 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)
थाक्‍पा [tʰak‍pa] n दाम्लो, डोरी tether, rope (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला; 6.4.2 - पासो)
थागार [tʰagar] n थाक्रो (कपाल कोर्ने हातले बनाएको) rough brush for the hair
थाङ [tʰaŋ] n 1थकाई tiredness (Sem. Domain: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु) 2चौर, समथर , flat (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 1.3.2 - पानीको गति; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु) 3दर rate (Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
थाङ छेचे [tʰaŋ tsʰetse] v थाक्नु to become tired
थाङ्‍मा [tʰaŋ‍ma] 1adv पटक, फेरि time, occasion (Sem. Domain: 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.2.4.7 - बाटो हराउनु; 6.5.2.2 - छत, छाना) 2n बिस्कुन grain spread out to dry in the sun (Sem. Domain: 8.4.5.2.2 - उही समयमा)
थाङ्‍याल्‍मु [tʰaŋ‍jal‍mu] n मैदान plain, open filed
थाङ्‍रा [tʰaŋ‍ra] n थाङ्ग्रो wooden support for climbing creepers
थाङ्‍सोजे [tʰaŋ‍sodze] v बिसाउनु, आराम गर्नु to give rest (Sem. Domain: 8.4.6.1 - केही चीजको शुरुवात; 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु)
थाजे [tʰadze] v 1बुन्‍नु to knit (Sem. Domain: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु; 6.1.2.3.1 - होशियार; 6.6.1.3 - बुन्‍नु) 2पिन्‍नु, पिस्‍नु to grind (Sem. Domain: 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 7.7.6 - पिंध्‍नु)
थाप [tʰap] n भान (अगेनु खालि भएको अवस्था) fireplace blanks (only the state of fireplace)
थाप डोजे [tʰap ᶫɖodze] v उम्लल जानु to pour out
थाप्साङ [tʰapsaŋ] n लामा बाट गरिने सुरुवात offering by lama, starting of puja by lama
थाबुर [tʰabur] n तान बन्‍न गाडिने खाँबो pillar that is dug into ground when setting up a loom
थाम [tʰam] n थाम pillar, column (wood) (Sem. Domain: 6.5.2.2 - छत, छाना)
थामा-थामा [tʰama-tʰama] adj नजिक-नजिक near (Sem. Domain: 9.4.4.7 - झण्‍डै होइन)
थाम्‍जेर [tʰam‍dzer] सम्पूर्ण, पुरा, जम्मा, कुल, प्रत्येक, सबै, सारा all, full, complete, entire, total (Sem. Domain: 3.2.3 - जान्नु; 4.8.4 - शान्‍ति; 9.6.1.3 - सम्वन्ध; 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 5.2.2.6 - सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु; 4.8.2.5 - बद्‌ला लिनु; 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना; 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व; 3.5.1.8.4 - गफ गर्नु; 8.1.6 - सारा; 8.1.2.2 - जोड; 3.2.2.5 - सुल्‍झाउनु; 1.2 - संसार; 8.1.5.3 - दुवै; 8.1.5.4 - प्राय, सबै; 6.2.2 - जमिनको तयारी; 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु; 4.2.3.3 - गाउनु; 9.3.2 - पूर्णरुपले; 2.4.1 - बलियो; 8.1.5 - सबै; 7.5.3 - मिसाउनु)
थाम्‍जेरस्‍याः [tʰam‍dzerᶫsʲa] n सबथोक everything (Sem. Domain: 4.1.6 - अनेकता)
थारा [tʰara] n थारो unproductive
थाराथुरे [tʰaratʰure] adj छरपस्ट scattered
थारी [tʰari] n थारी childness (feminine)
थारीःङ्‍बु [tʰaᶫriŋ‍bu] adj टाढा distant (Sem. Domain: 7.2.3.2 - जानु; 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु; 8.2.6 - दुरी; 8.2.6.1 - टाढा)
थार्चे [tʰartse] v मुक्त हुनु, उम्क्यो, बच्नु, जोगिनु to be saved (Sem. Domain: 4.4.3.3 - संकट टार्नु, संकट छल्‍नु; 7.3 - चल्‍नु; 3.4.2.3 - रीस; 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु)
थार्साम-थोर्सोम [tʰarsam-tʰorsom] adj छरी बरी scattered (Sem. Domain: 3.4.2.5 - अलमलिनु)
थाल [tʰal] n ओटा, वटा much, number (Sem. Domain: 3.2.5 - बिचार; 7.5.6 - बदली, प्रतिस्‍थापन)