शब्दकोश स्युबा – नेपाली


थाला [tʰala] n खरानी ashes (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग; 5.6 - सफा गर्नु; 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु; 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी; 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
थालासीङ [tʰalasiŋ] n 1तानमा प्रयोग हुने सामाग्री loom tool (use for entwining or plaiting a rope or string) 2तोस्रो bamboo tool having hooks on both sides ends
थाल्‍जुप [tʰal‍dzup] n छारो धुलो dust (Sem. Domain: 1.2.2.1 - माटो, मैला)
थाल्‍जे [tʰal‍dze] n हत्केला, लबटो palm (Sem. Domain: 2.1.3.1 - पाखुरा)
थाल्‍ज्‍याप [tʰal‍dzʲap] n नासो pieces of cloth to catch hot pot
थाल्‍बेन [tʰal‍ben] n जोगी ascetic, religious mendicant (Sem. Domain: 6.8.1.3 - गरिब; 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना)
थी [tʰi] n काँडा बिजेर पलाएको डल्लो puff of a muscle because of a throne got in our body it change into muscle
थी स्‍योर्चे [tʰi sʲortse] v उकुस पल्टिनु puff of a muscle because of a throne got in our body it change into muscle
थीउ [tʰiu] n फेर edge or hem of a shirt
थीक्च्या [tʰiktsʲa] n बुट्टा pattern of design (Sem. Domain: 6.5.2.4 - ढोका)
थीक्‍च्‍यार [tʰik‍tsʲar] n बाछिटा, तप्कनी sprinkling or drops (as of rain blown through a window) (Sem. Domain: 1.3.1.4 - मूल, कुवा; 1.1.3.3 - पानी)
थीक्‍पाङ [tʰik‍paŋ] n थोपा drop (Sem. Domain: 1.3.2.3 - थोपा; 7.2.2.5.1 - झर्नु)
थीचे [tʰitse] v 1जोड्नु, गाँस्‍नु to add, to join (Sem. Domain: 7.5.2 - जोड्‌नु; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध; 1.1 - आकाश; 6.6.8.1 - बिजुलीसित काम गर्नु; 6.5.1 - भवन; 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु) 2मिलाउनु to adjust (Sem. Domain: 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु)
थीजे [tʰidze] v चुहिनु to leak, to emit (sweat) (Sem. Domain: 1.3.2.3 - थोपा; 2.2.6 - पसिना)
थीमा [tʰima] n जोर्नी joint
थीमी [tʰimi] adj छोटो short (Sem. Domain: 6.6.3.1 - काठ काट्‌नु; 8.2.2.1 - छोटो; 1.1.3.1 - बतास; 8.2.4.1 - संकुचित; 5.1.1.4 - दराज)
थील [tʰil] n हत्केला plam (Sem. Domain: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु)
थुक्‍पा [tʰuk‍pa] n खोले, जाउलो thick soup made of vegetables with a little rice and flour, boiled soft rice (Sem. Domain: 5.2.2.2 - भोजन; 5.2.3.3.2 - नुन; 2.6.6.2 - मुर्दा)
थुक्‍पु [tʰuk‍pu] adj बाक्लो dense ex. उनीगीइ गार्क्याङ थुक्पु दु। उनिउँको पछ्यौरा बाक्लो छ। (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 1.2.2.2 - चट्टान; 2.1.5 - कपाल; 8.3.6.4 - बाक्‍लो; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.3 - लुगाफाटा; 8.2.3 - बाक्‍लो; 2.1.4 - छाला; 6.6.1.1 - लुगा; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)
थुङ्‍जे [tʰuŋ‍dze] v 1पिउनु to drink, to smoke cigarette (Sem. Domain: 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु; 5.2.4 - सुर्ती) 2तान्‍नु (चुरोट) to smoke (cigarette)
थुङ्‍सा [tʰuŋ‍sa] n भट्टी distillery, wine-shop, liquor-shop (Sem. Domain: 6.8.4.8 - भण्‍डार, बजार; 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा)
थुजे [tʰudze] v टिप्नु to pick (Sem. Domain: 5.5.6 - इन्‍धन; 6.2.1.4 - फल फलाउनु; 6.2.1.6 - फूल उमार्नु; 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु; 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन)
थुदीछे [tʰuditsʰe] n धन्यवाद thanks (Sem. Domain: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद; 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास; 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु; 7.1.5 - निहुरिनु)
थुन्‍दुल्‍मुन्‍दुल [tʰun‍dul‍mun‍dul] n गुटुमुटु way of being wrapped with something like quilt or blanket (Sem. Domain: 8.3.1.5.3 - पट्‌याउनु)
थुप [tʰup] conn सम्म till (Sem. Domain: 8.4.6.4.2 - अझसम्‍म (नभएको); 9.6.1.7 - वितरण)