Dictionary Syuba - Nepali


थोजे [tʰodze] v समाउनु to catch ex. छ्‍यामे पीःजा थोजे। सानो बच्चा समाउनु।
थोज्‍यु [tʰodzʲu] n ओठ lip (Sem. Domain: 2.1.1.4 - मुख)
थोप्चे [tʰoptse] adv बाँड्नु divide
थोम्‍बो [tʰom‍bo] adj अग्लो high, tall (Sem. Domain: 1.2.1.1 - हिमाल; 8.2.6.3 - उच्‍च; 1.2 - संसार; 8.2.2.2 - अग्‍लो; 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार; 1.2.1 - जमिन)
थोर्चे [tʰortse] v उछिट्टिनु to be flicked or knocked away (Sem. Domain: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु; 1.3.2.3 - थोपा; 4.3.4.8 - अपहरण्‍)
थोला [tʰola] माथि up, upstairs (Sem. Domain: 6.5.1.1 - घर; 8.2.6.3 - उच्‍च; 8.5.1.3 - मा, माथि; 4.8.4.2 - अनुरोध गर्नु; 8.5.1.3.1 - माथि)
थोलास्‍याः [tʰolaᶫsʲa] n माफी forgiveness, excuse (Sem. Domain: 3.3.4.3 - छुट दिनु)
थ्‍यामे [tʰ‍jame] adj छोटो, होचो short (Sem. Domain: 5.4.3.4 - केशको शैली; 8.5.1.3.2 - मुनि, तल; 8.2.2.3 - होंचो; 8.2.2.1 - छोटो; 7.8.3 - काट्‌नु; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 8.2.6.4 - होचो; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 6.6.3.3 - कागजको काम गर्नु)
थ्‍वा [tʰ‍wa] n मुङ्ग्रो flat piece of wood for beating clothes in washing, mallet, bat (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 6.7.2 - पिस्‍ने समान; 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु)
थ्‍वा च्‍यार्चे [tʰ‍wa tsʲartse] v कुराको टक्कर दिनु to challenge (Sem. Domain: 3.3.1 - निर्णय, योजना)