Dictionary Syuba - Nepali


दाक्‍पा [ᶫdak‍pa] n हिलो mud (Sem. Domain: 1.6.5 - पशुको घरहरू; 1.3.1.2 - सिम (भास); 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू); 6.5.2.1 - पर्खाल; 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 7.8.6 - खन्‍नु)
दाक्पा ङ्‍याः [ᶫdakpa ᶫnʲa] n हिले माछा fish (Sem. Domain: 1.6.1.5 - माछा)
दाक्‍याल्‍बु [ᶫdakʲal‍bu] n राजकुमार prince (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
दागार्मु [ᶫdagarmu] n चन्द्रमा, जून moon (Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा; 8.3.3 - चम्किलो; 1.1 - आकाश; 1.7 - प्रकृति, वातावरण)
दाङ [ᶫdaŋ] adv हिजो yesterday (Sem. Domain: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली)
दा‍ङा एःचे / डाङा एःचे [ᶫda‍ŋa ᶫetse / ᶫɖaŋa ᶫetse] v प्रशस्त हुनु to be enough (Sem. Domain: 8.1.7.2 - कमी हुनु)
दाङा‍दाङ / डाङाडाङ [ᶫdaŋa‍daŋ / ᶫɖaŋaɖaŋ] adv अघाउन्जेल in a state of feeding to the full (Sem. Domain: 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा)
दाङ्‍जे [ᶫdaŋ‍dze] v पुग्नु, अघाउनु, भरिपुर्ण to feed to the full, to be satisfied (Sem. Domain: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु; 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु; 6.1.4 - कार्य सन्‍तुष्‍टि; 5.2.2.6 - सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु; 4.4.1 - सफलता; 8.3.7.3 - पूर्ण; 8.1.7.3 - आवश्‍यक; 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु)
दाजे [ᶫdadze] v चाट्नु to lick (Sem. Domain: 5.2.2 - खानु; 2.1.1.4 - मुख)
दातेम्‍बा [ᶫdatem‍ba] n दातेम्बा Datemba (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
दादार [ᶫdadar] n ध्वजा buntings, coloured flags and streamers used for decorating streets and buildings
दामा [ᶫdama] n डोल type of accordion name
दाम्‍जे [ᶫdam‍dze] v 1छान्‍नु, रोज्नु to choose (Sem. Domain: 6.5.4.1 - सडक; 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु; 6.2.6 - खेती विधि; 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु) 2चुन्‍नु to select (Sem. Domain: 3.3.1.2 - चुन्‍नु)
दार्का [ᶫdarka] n 1रेखा line (Sem. Domain: 6.5.4.1 - सडक) 2घेरा round (Sem. Domain: 7.3.6.3 - सीमा, हद)
दार्चे [ᶫdartse] v काम्नु to shiver (Sem. Domain: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु; 3.4.2.4 - डराउनु; 7.2.2.8 - अगाडि र पछाडि चल्‍नु; 2.5.6.2 - ज्‍वरो; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु)
दार्जा [ᶫdardza] n दर्जा rank (Sem. Domain: 4.5.6 - अवस्‍था)
दालीङ [ᶫdaliŋ] n दलिन roof beam of wood (Sem. Domain: 6.5.2.2 - छत, छाना)
दालु [ᶫdalu] n 1दलाल broker, commission agent (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति) 2गँड्यौला earthworm (Sem. Domain: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 1.6.1.3 - घस्रने जन्‍तुहरू)
दाल्‍हामु [ᶫdaɬamu] n दालामु Dalhamu (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
दावा [ᶫdawa] n 1दावा Dawa (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू) 2महिना month (Sem. Domain: 8.4.1.4 - महिना; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत)
दास्‍युः [ᶫdaᶫsʲu] n धनुकाण bow and arrow (for shooting an arrow) (Sem. Domain: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु)
दास्‍युक [ᶫdasʲuk] n निसान sign (Sem. Domain: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु)
दाहा [ᶫdaha] n ताल lake
दीउ [ᶫdiu] n चुरा bracelet, anklet (Sem. Domain: 1.2.2.5 - गरगहना; 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू); 5.4.1 - गहना; 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा)
दीउरी [ᶫdiuri] n ताप्के iron frying pan

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >