Dictionary Syuba - Nepali


ना [na] 1दिनु (सवाल) give (Sem. Domain: 3.3.5 - प्रस्‍ताव; 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या) 2n पीप purulment matter coming from a wound (Sem. Domain: 2.5.2.2 - छालाको रोग; 2.5.6.1 - पीडा) 3n कसम oath, vow (Sem. Domain: 3.3.5 - प्रस्‍ताव)
नाः [ᶫna] n अथवा or, or else
ना क्‍याल्‍जे [na kʲal‍dze] v कसम खानु to promise (Sem. Domain: 4.7.5.7 - किरिया खानु, शपथ खानु; 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य; 4.8.3.6.1 - सेना)
नाःक [ᶫnak] n चैत्र twelveth month in the Hindu calendar (March-April)
नाःकेरे [ᶫnakere] adj कचकचे chattering
नाःक्‍च्‍यु [ᶫnak‍tsʲu] n रङ्ग colour (Sem. Domain: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू; 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु; 4.3.8 - व्‍यवहार परिवर्तन)
नाःक्च्यु टुःल्‍जे [ᶫnaktsʲu ᶫʈul‍dze] v रङ्ग लगाउनु to color (Sem. Domain: 2.6.3 - जन्‍म)
नाःक्‍छील [ᶫnak‍tsʰil] adj निराश disappointed (Sem. Domain: 9.4.4.9 - असम्‍भव)
नाक्‍जुक [nak‍dzuk] adj अँध्यारो darkness (Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा; 1.1 - आकाश)
नाक्‍जुक्‍का [nak‍dzuk‍ka] adj झमक्क towards darkening nightfall (Sem. Domain: 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग)
नाक्‍जुक्‍जुक [nak‍dzuk‍dzuk] adj अँध्यारो, अन्धकार dark, darkness (Sem. Domain: 2.3.1.6 - पारदर्शी)
नाक्‍पा स्‍या [nak‍pa sʲa] n फल मासु boneless
नाःक्‍पु [ᶫnak‍pu] adj कालो black (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 6.6.5 - कला; 1.2.2.2 - चट्टान; 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु; 1.2.2.1 - माटो, मैला; 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस); 2.1.5 - कपाल; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू; 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु; 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु; 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 1.1 - आकाश; 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु; 2.1.8.2 - पेट; 6.3.1.4 - सुँगुर; 1.6.1.8 - माकुरा; 8.3.3.3.2 - कालो)
नाःक्‍सुक [ᶫnak‍suk] adj गोप्य bribe
नाःक्‍स्‍युक [ᶫnak‍sʲuk] adj निन्याउरो sleepy, tired (Sem. Domain: 8.4.1.2.3 - दिनको समय)
नाङ [naŋ] adv पर्सी day after tomorrow, coming third day
नाःङ [ᶫnaŋ] adj भित्र in, inside (Sem. Domain: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू; 8.6.4 - भित्री भाग; 7.3.2.6 - भित्र हाल्‍नु; 6.5.1.4 - घरको बाहिर; 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु; 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु; 2.6.1 - विवाह)
नाःङ तीःङ [ᶫnaŋ ᶫtiŋ] adj गहिरो deep (Sem. Domain: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु)
नाङारीता [naŋarita] n नागरिकता citizenship (Sem. Domain: 4.6.2 - नागरिक)
नाःङ्‍ज्‍या [ᶫnaŋ‍dzʲa] n भित्र्याँस entrails (of animals) (Sem. Domain: 4.8.3.6.5 - जासुस गर्नु; 5.2.3.2.1 - मासु; 1.6.2.3 - माछाको अङ्गहरू)
नाःङ्‍तीःङ [ᶫnaŋ‍ᶫtiŋ] n गहिराइ depth (Sem. Domain: 1.3.1.4 - मूल, कुवा)
नाःङ्‍तीःङ्‍ला [ᶫnaŋ‍ᶫtiŋ‍la] adj गहिराइमा deep (Sem. Domain: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू)
नाःङ्‍‌बा [ᶫnaŋ‍‌ba] n बुद्धिस्ट buddhist (Sem. Domain: 4.9.7.5 - बुद्ध धर्म)
नाङ्‍बाङ [naŋ‍baŋ] n औँसी last day of the dark fortnight of a lunar month (Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)
नाःङ्‍‌रे [ᶫnaŋ‍‌re] n भित्री interior, internal (Sem. Domain: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली; 5.3.6 - लुगाको भागहरू)