Dictionary Syuba - Nepali


पाइ [pai] n पाथी brass or copper vessel measuring eight manas (approximately four seers of grains)
पाक [pak] n गोला, डल्‍लो lump, bomb
पाकाःयान [paᶫkajan] n गोली काँक्रो type of fruit (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.5.7.3 - औषधीका विरुवाहरू)
पाकीस्‍तान [pakis‍tan] n पाकिस्तान Pakistan (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)
पाकोक [pakok] n बोक्रो peel (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू; 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान)
पाःक्ज्‍या [ᶫpakdzʲa] n झझल्को reminiscence
पाःक्पा [ᶫpakpa] n कालो मोसो black power in the smoke of wood coal,soot etc
पाःक्‍पाक [ᶫpak‍pak] adj टर्रो tasteless, peevish (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका; 4.3.1.2.1 - स्‍तरदेखि मुनि; 2.3.3 - स्वाद)
पाखे [pakʰe] n पाखे (of crops) growing in steep filed (Sem. Domain: 9.7 - (व्‍यक्तिवाचक) नामहरू)
पाङ [paŋ] adj बाहिर abroad (Sem. Domain: 4.3.7.1 - अशिष्‍ट, असभ्‍य)
पाङ्‍गीइ मीः [paŋ‍gii ᶫmi] n विदेशी foreign (Sem. Domain: 3.5.8.3 - अबोध)
पाःङ्‍जे [ᶫpaŋ‍dze] imp.पोःङ/पाःङदो v भिज्नु, भिजाउनु to get wet, to make wet (Sem. Domain: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु; 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु; 1.3.2.3 - थोपा; 1.3.4 - पानीमा हुनु; 1.1.3.3 - पानी; 1.3.3 - भिजेको; 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)
पाःङ्‌‍ज्‍या [ᶫpaŋ‌‍dzʲa] n अँगालो armful (Sem. Domain: 4.1.1 - मित्रता; 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू)
पाःङ्‍ज्‍या ताप्‍चे [ᶫpaŋ‍dzʲa tap‍tse] v अँगालो हाल्नु (दुई व्यक्ति बीच) to hug (Sem. Domain: 2.3.1.3 - जाँच्‍नु)
पाःङ्‍देप [ᶫpaŋ‍dep] n तखता तखता step by step
पाःङ्‍मा [ᶫpaŋ‍ma] n छोक्रा solid non-juicy part (Sem. Domain: 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)
पाङ्‍मार [paŋ‍mar] n हिमाली भेगमा पाइने पम्बर जातको जडिबुटी type of herbs (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.5.7.3 - औषधीका विरुवाहरू)
पाङ्‍ला [paŋ‍la] n बाहिर abroad (Sem. Domain: 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 8.5.1.4.1 - बाहिर)
पाङ्‍लेक [paŋ‍lek] n फल्याक, फलेक plank (Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ; 6.5.2.3 - तला; 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु; 6.4.4 - मौरी पालन; 6.5.2.2 - छत, छाना)
पाःङ्‍लेक [ᶫpaŋ‍lek] n फलेक plank (Sem. Domain: 5.1.1.2 - कूर्सी)
पाङ्‍स्याट [paŋ‍sʲaʈ] n चुटाइ, थापड slap
पाःङ्‍स्‍यार [ᶫpaŋ‍sʲar] n बङ्स्याड (वनस्पति) type of tree (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख)
पाँचाथार [pãtsatʰar] n पाँचथर Panchathar (name of a place) (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)
पाजे [padze] imp.पो/पादो v चोप्नु to dip, to drown
पाःजे [ᶫpadze] imp.पोः/पाःदो v 1थप्नु to add (Sem. Domain: 6.1.3.4 - फाइदा; 2.6.1 - विवाह) 2खप्टाउनु make to double over (Sem. Domain: 2.6.1 - विवाह)