शब्दकोश स्युबा – नेपाली


पाःर्पा [ᶫparpa] n माइलो second eldest brother or son (Sem. Domain: 4.1.9.1.9 - जन्‍म क्रम; 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला; 2.1.3.1 - पाखुरा)
पाःर्मा पाःर्तो [ᶫparma ᶫparto] n घर्ना घाट homeless
पाःल [ᶫpal] n ऊन wool , wool (Sem. Domain: 6.7.5 - फित्ता; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 6.6.1.1 - लुगा)
पाःलाङ [ᶫpalaŋ] n गाई cow (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 6.2.2.3 - खेत मल्नु; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर; 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र)
पालाँती [palãti] n पनाति great-grandson (Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)
पालाँतीनी [palãtini] n पनातिनी great-granddaughter (Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)
पाल्‍गा [pal‍ga] n रायो brown mustard (Sem. Domain: 6.2.1.3 - सब्‍जी उमार्नु; 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना)
पाःल्‍बु [ᶫpal‍bu] n नेवार Newar (caste) (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 9.7.1.3 - कुल नामहरू; 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू)
पाःल्‍मु [ᶫpal‍mu] n नेवारनी female Newar
पासाङबुटी [pasaŋbuʈi] n पासाङबुटी Pasangbuti (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
पासाल्‍हामु [pasaɬamu] n पासाल्‍हामु Pasalhamu (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
पीःउ [ᶫpiu] n पाडो young one (male) of a buffalo (Sem. Domain: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र)
पीःउतेःसा [ᶫpiuᶫtesa] n पाठेघर womb (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
पीःङ्‍ग्युर क्याःप्चे [ᶫpiŋ‍gjur ᶫkʲaptse] n ओसार्नु to move from one place to another
पीःङ्‍जे [ᶫpiŋ‍dze] v ओसार्नु to move from one place to another (Sem. Domain: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु; 7.3.1 - बोक्‍नु; 7.3.8 - यातायात; 2.6.6.1 - मार्नु)
पीचे [pitse] v खोल्नु, उखाल्नु, फुकाल्नु to open, to tear up by the roots (Sem. Domain: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)
पीःचे [ᶫpitse] v फुक्लिनु to come loose (Sem. Domain: 2.5.2.4 - दाँत मक्‍किनु)
पीःजा [ᶫpidza] n बच्‍चा, नवजात शिशु, बालक baby, child (Sem. Domain: 2.6.4.1 - शिशु; 2.6.4.2 - बालक; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.3.3 - गर्भपात; 2.6.1.3 - अविवाहित)
पीःजा आःमा [ᶫpidzai ᶫama] n सुत्केरी mother in post-maternan stage (Sem. Domain: 2.6.3 - जन्‍म)
पीजा क्‍युर्चे [pidza kʲurtse] v गर्भ फाल्नु (तुहाउनु) to make an abortion (Sem. Domain: 2.6.3.3 - गर्भपात)
पीःजाक्‍या [ᶫpidzakʲa] n बाल बालिका, बच्‍चाहरू children (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)
पीःजामा नाजा [ᶫpidzama nadza] n सुत्केरी बेथा delivery pain (Sem. Domain: 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा)
पीःटुक [ᶫpiʈuk] n केटा, जवान boy (Sem. Domain: 2.6.5.1 - मानिस; 2.6.1.3 - अविवाहित)
पीःट्‍टा [ᶫpiʈ‍ʈa] n न्याउरी मुसा mongoose
पीःतीरीक [ᶫpitirik] n दुम्सी porcupine (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 1.6.1.1.4 - लोखर्के)