Dictionary Syuba - Nepali


पुङ्‍जे [puŋ‍dze] v पोखाउनु to pour (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 1.3.2.2 - खन्‍याउनु)
पुःङ्‍जे [ᶫpuŋ‍dze] v पोख्नु to flow over, to spill (Sem. Domain: 1.3.2.2 - खन्‍याउनु; 8.1.8 - पूर्ण, पूरा)
पुङ्‍बा [puŋ‍ba] n पाखुरा (पौरख), पाखुरा earning, arm (Sem. Domain: 2.1.3 - हात, खुट्‌टा; 2.6.1.2 - विहे)
पुःङ्‍मा [ᶫpuŋ‍ma] n बिरुवा, बोट plant , plan (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख; 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 6.2.3 - खेत रोप्‍नु; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
पुःङ्‍सा [ᶫpuŋ‍sa] n बुक to burn grass with soil for to plant potato
पुःजाप [ᶫpudzap] n धर्म पुत्र adopted son (Sem. Domain: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी)
पुःजुप [ᶫpudzup] adj जुर्न picees (Sem. Domain: 7.8.3 - काट्‌नु)
पुदुङ [puduŋ] n घोगो cob or pod of maize (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
पुम्‍खा / तेङ्‍खा [pum‍kʰa / teŋ‍kʰa] n तला माथि, माथिल्‍लो तला first floor (Sem. Domain: 6.5.2.8 - तला; 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
पुःम्‍बा [ᶫpum‍ba ] n करूवा narrow-necked wide-bodied bras water pot with a spout (Sem. Domain: 8.3.2.5 - हलोको रेखा, सीता)
पुया [puja] n बियर, अन्‍न बलिको दल राख्नु plant to seed
पुःयार [ᶫpujar] n धर्मपुत्र adopted son (Sem. Domain: 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण)
पुर्काङ्‍बु [purkaŋ‍bu] n खुम्ले कीरा type of ant (big size) (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू)
पुःर्कालीङ [ᶫpurkaliŋ] n परेवा pigeon (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू; 1.6.1.2 - चरा; 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु)
पुर्बान्‍चालकीदी [purban‍tsalkidi] n पूर्वाञ्चलको eastern (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)
पुःर्माङ [ᶫpurmaŋ] n किराती kiranti (Sem. Domain: 9.7.1.4 - जातीय नामहरू; 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू)
पुःसुङ [ᶫpusuŋ] n नाति grandson (Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)
पुःसुङ्‍मु [ᶫpusuŋ‍mu] n नातिनी granddaughter (Sem. Domain: 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)
पेः [ᶫpe] n भोट, तिब्बत tibet
पेःकाःम [ᶫpeᶫkam] n सन्दुस, बकास type of box made of wood
पेःकार [ᶫpekar] n बाँच type of tree or grass (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख)
पेःकी खी [ᶫpeki kʰi] बेलायती कुकुर type of dog (pekingese) (Sem. Domain: 6.3.1.5 - कुकुर)
पेगार [pegar] n साल (रूख) type of tree
पेःगुर [ᶫpegur] चर्खाको पिर्का stant of spinning wheel
पेःगे [ᶫpege] v गर्छु to do (Sem. Domain: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु)