शब्दकोश स्युबा – नेपाली


पेःलो [ᶫpelo] n खस्रु kind of rough grass (Sem. Domain: 1.5.1 - रूख; 2.5.3.2 - विष)
पेःल्‍ज्‍या [ᶫpel‍dzʲa] n खोटो sticky substance that flows out slowly especially from fir or pine trees
पेःल्‍देर [ᶫpel‍der] n डाबर, फुका-फुका small swelling , pox (Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति; 2.1.4 - छाला)
पेःल्‍सीङ [ᶫpel‍siŋ] n काउलो type of tree (Sem. Domain: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू)
पेःल्‍स्‍या [ᶫpel‍sʲa] n सेकुवा barbecues (a meal or gathering at which meat, fish, or other food is cooked out of doors on a rack over an open fire or on a portable grill)
पेःसा [ᶫpesa] n गर्ने ठाउँ work place (Sem. Domain: 3.5.1.2.1 - उद्‍घोषण)
पेःस्‍यो [ᶫpesʲo] n 1फुर्ती agility, alertness, activity, smartness, vivaciousness, vigour, agility, pride, arrogance, speed, swiftness, quickness (Sem. Domain: 4.3.5.5 - छल गर्नु) 2नक्कल imitation (Sem. Domain: 8.3.1.4.1 - ठाडो)
पेस्‍योल [pesʲol] n माला (केटीले घाँटीमा लगाउने माला) ornament (Sem. Domain: 8.3.3.3.1 - सेतो)
पोक्‍याग [pokʲag] n वीर्य semen (Sem. Domain: 2.2 - शरीरको कार्यहरू)
पोङ
पोङ [poŋ] n रक्सी राख्ने ठेकी type of bottle made by wood used for put in alcohol (Sem. Domain: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू); 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)
पोजे [podze] v खन्याउनु, उखाल्नु, उखेल्नु to pour out (Sem. Domain: 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने; 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु; 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन; 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु; 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु; 6.3.6 - घरेलु पंक्षी बढाउनु; 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन; 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु; 6.2.1.7 - रूखहरू उमार्नु)
पोःजे [ᶫpodze] v 1उखेलिनु to be pulled up (Sem. Domain: 1.3.2.2 - खन्‍याउनु) 2छोड्नु (ठाँउ) leave
पोतो [poto] n झुत्रो tattered cloth
पोत्‍लुङ [pot‍luŋ] n चीमाल type of rhododendron
पोने [pone] n नासो, सानो कपडाको टालो pieces of cloth to catch hot pot
पोःप [ᶫpop] n लेउ, झ्याउ lichen, moss (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 6.6.2.9 - रसायनिक पर्दाथहरूको काम गर्नु; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 1.5.4 - झ्‍याउ, ढुसी, लेउ)
पोःम ‍च्‍योम्‍बोलीङ [ᶫpom ‍tsʲom‍boliŋ] n हिम शृङ्‍खला, हिमालय mountain range (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)
पोःमो [ᶫpomo] n छोरी daughter (Sem. Domain: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 8.4.6.5.2 - बुढो; 5.6.4 - लुगा धुनु)
पोःमो च्‍योम्‍केलीङ खावा स्रीङ्‍खाला [ᶫpomo tsʲom‍keliŋ kʰawa sɾiŋkʰala] n हिम शृङ्‍खला, शृङ्‍खला mountain range (with snow capped mountains) (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)
पोःमो माःक्‍पा [ᶫpomo ᶫmak‍pa] n छोरी ज्वाइँ son-in-law (Sem. Domain: 4.1.9.2.2 - (मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो)
पोःम्‍बो [ᶫpom‍bo] n झाँक्री wizard (Sem. Domain: 3.6.6 - विज्ञान; 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम; 6.6 - पेशाहरू; 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना)
पोःरोक्‍रोक [ᶫporok‍rok] n साल, औँरो navel-string, afterbirth (Sem. Domain: 2.6.3.2 - भ्रूण)
पोःर्चे [ᶫportse], v छोड्‌नु, छाड्नु to leave, to give up (Sem. Domain: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु; 2.6.6 - मर्नु; 3.2.1.4 - मूर्ख; 7.2.3.3 - छोड्‌नु; 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु; 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु; 3.6.2 - विद्यालय; 7.2.4.5 - नयाँ घरमा सर्नु; 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु; 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु; 2.5.6.3 - सुनिनु; 6.1.2.5.2 - घटना रद्द गर्नु; 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु; 7.2.2.1 - अगाडि चल्‍नु; 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु; 7.5.2.4 - हटाउनु; 4.2.6.1.1 - तास खेल; 7.1.5 - निहुरिनु; 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु; 7.4.6 - नहुनु; 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु; 7.2.5.1 - पहिले जानु; 2.6.1.4 - पारपाचुके)
पोर्चोम [portsom] adj 1घुइँचो, भीड crowd (Sem. Domain: 4.2.1.7 - भीड, समूह) 2गन्जागोल disorder, jumble (Sem. Domain: 3.5.1.4.5 - एक स्‍वरमा बोल्‍नु)
पोला [pola] n भुस husk (Sem. Domain: 6.2.6.1 - अन्‍न बत्ताउनु; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु)