शब्दकोश स्युबा – नेपाली


प्‍याँ-प्‍याँ [p‍jã-p‍jã] Onom बच्‍चा रोएको आवाज sound of a crying child (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
प्‍याङ्‍जे [p‍jaŋ‍dze] v झुन्ड्याउनु to hang (Sem. Domain: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,; 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु; 2.6.6.1 - मार्नु; 6.5.2.4 - ढोका; 4.7.7.4 - ज्‍यान सजाय दिनु; 5.6.4 - लुगा धुनु; 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान; 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु)
प्‍याङ्‍दा [p‍jaŋ‍da] n वा or (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
प्‍याःट्‍याट्‍या [ᶫp‍jaʈ‍jaʈ‍ja] n मछीनो (जडिबुटी) type of herb or grass (Sem. Domain: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री)
प्‍याःर्चे [ᶫp‍jartse] v ठिहिर्याउनु to be benumbed
प्‍याःर्तुङ [ᶫp‍jartuŋ] n चड्कन slap
प्‍याल्‍बेक / पाःल्‍बेक [p‍jal‍bek / ᶫpal‍bek] n भ्यागुतो frog (Sem. Domain: 1.3 - पानी; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 1.6.1.4 - जलथल दुवैमा बस्‍ने प्राणी, उभयचर; 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु; 1.6.1.1.7 - समुद्री स्‍तनपायी वा स्तनधारी)
प्‍याल्‍यास्‍टीक [p‍jal‍jas‍ʈik] n प्लास्टिक plastic (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण)
प्‍य्राः [ᶫprja] n भीर, पहाड precipice, hill (Sem. Domain: 1.2.2.2 - चट्टान; 1.5.4 - झ्‍याउ, ढुसी, लेउ)
प्य्रा साल्‍जे [prja sal‍dze] v माफ मग्नु to ask forgiveness (Sem. Domain: 4.9.5.7 - मुक्ति)
प्य्राःङ्‍गोक तुङ्‍जे [ᶫprjaŋ‍gok tuŋ‍dze] v जुवा खेल्नु to gamble (Sem. Domain: 4.2.6.1 - खेल)
प्‍य्राःङ्‍मा [ᶫprjaŋ‍ma] n झिँगा house-fly (Sem. Domain: 2.6.6.2 - मुर्दा; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू)
प्य्राःजे [ᶫprjadze] v खौरनु, काट्नु to shave (Sem. Domain: 5.4.3.4 - केशको शैली; 5.4.3.5 - केश कटाइ; 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)
प्य्राला [prjala] n निधार forehead (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 3.3.1.3 - चिठ्ठा हाल्‍नु; 4.8.3.6.1 - सेना)
प्राःउ [ᶫprau ] n फापर buckwheat (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना)
प्राःगु [ᶫpragu] n कुइनेटो, भिरकुना bottom of precipice (Sem. Domain: 1.3.1.4 - मूल, कुवा)
प्राःङ्‍गोक [ᶫpraŋ‍gok] n छाती breast (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 5.2.3.2.1 - मासु; 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु; 2.1.2 - टाउको र हात नभएको मूर्ति वा सालिक; 2.6.6.4 - शोक गर्नु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
प्राङ्‍ना [praŋ‍na] adj गरिब, दुखी poor, sad (Sem. Domain: 6.8.1.3 - गरिब; 3.4.2.1 - दु:खी; 4.4.5.2 - अभाग्‍यवश)
प्राःजे [ᶫpradze] v फाँड्नु to cut down trees (Sem. Domain: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू; 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु)
प्राबा [praba] n फर्सी pumpkin (Sem. Domain: 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना)
प्राल्जे [praldze] v काड्नु (मृत प्राणीको छाला) to skin (smthg dead)
प्रावा [prawa] n झुलो kindling (Sem. Domain: 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु)
प्रासान्‍ता माहासागार [prasan‍ta mahasagar] n प्रशान्त महासागर Pacific Ocean (Sem. Domain: 9.7.2.8 - तालहरू र सागरहरूको नामहरू)
प्रास्तोता [prastota] n प्रस्तोता presenter (Sem. Domain: 3.2.3.3 - गोप्य)
प्री [pri] n बिगौती milk from an animal that has recently given birth (Sem. Domain: 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू)