शब्दकोश स्युबा – नेपाली


प्रीउ [priu] n बाँदर monkey (Sem. Domain: 1.6.1.1.1 - उच्‍च जातको जन्‍तु; 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू; 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू)
प्रुःगेन [ᶫprugen] n लेखक writer (Sem. Domain: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली)
प्रुजे [prudze] v टकटक्याउनु to shake in order to throw out dust (Sem. Domain: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु; 8.3.2.3.1 - औल्याँएको; 7.2.4.8 - नक्‍सा; 6.6.5.3 - मूर्तिकला, शिल्‍पकला; 4.2.3.1 - संगीत लेख्‍नु)
प्रुःजे [ᶫprudze] v लेख्नु to write (Sem. Domain: 3.6.8 - परिक्षामा उत्तर; 6.6 - पेशाहरू; 3.2.2 - सिक्‍नु)
प्रुःतुःक्‍चे [ᶫpruᶫtuk‍tse] n लेखनदास luck writer (Sem. Domain: 4.9.4.5 - भाग्‍य, कर्म)
प्रुःतुक्‍पा [ᶫprutuk‍pa] n लेखान्त, भाग्य fortune writer
प्रुःतुक्‍पा म्‍याक्‍योक [ᶫprutuk‍pa m‍jakʲok] n अभागी unlucky (Sem. Domain: 4.4.2.3 - दुर्घटना)
प्रुःदी पोःर्केन [ᶫprudi ᶫporken] n राजीनामा resignation (Sem. Domain: 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु)
प्रुप्‍चे [prup‍tse] v झार्नु, छोर्याउनु to shake down
प्रुःप्‍चे [ᶫprup‍tse] v झर्नु to fall off (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 2.5.2.2 - छालाको रोग; 7.2.2.5.1 - झर्नु; 1.5.7 - वनस्‍पति रोग)
प्रुःल [ᶫprul] n सर्प snake (Sem. Domain: 1.6.2.2 - घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू; 1.6.1.3.1 - सर्प; 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू; 6.6.7.4 - समुद्रमा काम गर्नु; 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र; 1.6.1.3 - घस्रने जन्‍तुहरू)
प्रेकेन [preken] n बाँदर monkey (Sem. Domain: 3.3.1.6 - संकल्‍प)
प्रेःचे [ᶫpretse] v 1कन्याउनु to scratch (Sem. Domain: 8.3.2.3.1 - औल्याँएको; 2.2 - शरीरको कार्यहरू; 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख; 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू) 2बास्‍नु to crow (of a cock)
प्रेःबु [ᶫprebu] n गर्भे रौँ peach fuzz (hair) (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल)
प्रोःजे [ᶫprodze] v उसिन्‍नु to cook by boiling (Sem. Domain: 5.2.3.2.3 - अण्‍डा; 6.3.6.1 - कुखुरा; 6.6.3.3 - कागजको काम गर्नु; 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू)
प्‍वाः [ᶫp‍wa] n फिँज foam (Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति; 2.2.3 - थक्‍नु,थुक; 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना; 2.5.2 - रोग; 5.6.2 - नुहाउनु)
प्‍वागाल [p‍wagal] n मकै फुल popcorn (Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति)
प्व्राः [ᶫpwra] n स्वाद taste (Sem. Domain: 5.2.2.4 - खाने तरीका; 1.3.6 - पानीको गुण; 2.3.3 - स्वाद; 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु; 2.1.1.4 - मुख)