Dictionary Syuba - Nepali


फार्च्‍यो [pʰartsʲo] adv पल्‍लो yonder, next (Sem. Domain: 8.5.1.2.1 - वरिपरि; 8.5.1.6 - पारी)
फार्ला [pʰarla] adv उता on the other hand (Sem. Domain: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता; 6.8.3 - दौलत बाँड्‌नु; 6.8.4.9 - विनिमय, व्यापार)
फार्लाङ [pʰarlaŋ] adv उता पनि there also
फार्ले-छुर्ले [pʰarle-tsʰurle] adv यता-उति here and there (Sem. Domain: 4.2.3.3 - गाउनु)
फाल [pʰal] n दूध रोटी ball of flour cooked in boiling milk (Sem. Domain: 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू)
फाल्‍गी [pʰal‍gi] n चिउरा flattened beaten rice
फी [pʰi] adv बाहिर outside (Sem. Domain: 6.5.1.1 - घर; 2.1.1.2 - कान; 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू; 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु; 6.5.1.4 - घरको बाहिर; 6.9.4 - वाणिज्‍य; 5.7 - सुत्‍नु; 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु; 8.6.4.1 - बाहिरी भाग)
फीउ [pʰiu] conn होइन भन्‍ने सङ्‍केत sing of unbelievable (Sem. Domain: 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन))
फीकोक [pʰikok] n बहिरी बोक्रो outer bark (Sem. Domain: 1.6.2.2 - घस्रने प्राणीहरूको अङ्गहरू)
फीङ्‍ग्‍योरोक [pʰiŋ‍g‍jorok] adj उल्टो, विपरीत contrary (Sem. Domain: 8.3.5.2.6 - उल्टो)
फीङ्‍ग्‍योलोक [pʰiŋ‍g‍jolok] adj उल्टो inside-out (Sem. Domain: 8.3.1.4.1 - ठाडो; 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
फीङ्‍ङा [pʰiŋ‍ŋa] adv चुर्लुम submerge
फीङ्‍बा [pʰiŋ‍ba] n तर cream
फीच्‍च्‍याङ [pʰit‍tsʲaŋ] n देवतालाई चढाउने जाँड God offering beer
फीछ्‍‍योले [pʰitsʰ‍‍jole] adv बाहिर पट्टी outside (Sem. Domain: 8.5.1.4.1 - बाहिर)
फीजे [pʰidze] v ढिला हुनु to be late
फीता [pʰita] n फित्ता tape
फीदी [pʰidi] n उधारो credit
फीपी
फीपी [pʰipi] n खुत्रुके saving box (Sem. Domain: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू))
फीमु [pʰimu] n साँझ evening
फीरे [pʰire] adv बाहिरी, लुगाको बाहिरी भाग outer part (Sem. Domain: 5.3.6 - लुगाको भागहरू)
फीर्के [pʰirke] n थारा (गौचरन वा घाँसको बनेलीको क्षेत्रलाई कटनी निषेधित क्षेत्रको सङ्‍केत गर्न किलामा ढुङ्गो र घाँस झुन्ड्याएर राखिने विधि) stone hung on the branch of a tree in order to denote the restriction for cutting up any pillar or wood in that plot
फीर्ङाङ्‍जे [pʰirŋaŋ‍dze] n झसङ्ग startled all of sudden (Sem. Domain: 5.7.3 - बिँउझनु)
फीर्चे [pʰirtse] v उफ्रिनु, उफ्रनु to jump (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 7.2.2.5 - तल सर्नु; 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१); 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास; 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु; 7.2.1.1.3 - उफ्रनु; 8.2.9.2 - तौलमा हलुका; 4.2.7 - खेल्‍नु, ठट्टा; 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु; 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला); 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु)
फीर्च्‍या [pʰirtsʲa] conn फेरी again (Sem. Domain: 3.5.1.2.6 - दोहोर्‍याउनु; 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु; 8.4.6.6.1 - फेरि; 6.5.4.1 - सडक; 9.6.1.5.1 - अपबाद; 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु; 3.5.1.2.7 - संक्षिप्‍त पार्न; 3.3.5 - प्रस्‍ताव; 7.9 - तोड्‌नु, बिग्रदै जानु; 2.6.1 - विवाह)