शब्दकोश स्युबा – नेपाली


फीर्च्‍याङ [pʰirtsʲaŋ] conn फेरि again (Sem. Domain: 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
फीर्च्‍यारा [pʰirtsʲara] conn फेरि पनि though (Sem. Domain: 9.6.1.1 - र, पनि)
फीर्जे [pʰirdze] v उफ्रिनु to jump (Sem. Domain: 2.4.3 - बलवान)
फीलीम [pʰilim] n चलचित्र movie (Sem. Domain: 3.5.9.4 - चलचित्र)
फुक [pʰuk] n ओडार, गुफा cave (Sem. Domain: 1.2.1.5 - भूमिगत)
फुगु [pʰugu] n खोपो especially in a wall (Sem. Domain: 6.5.2.5 - झ्‍याल)
फुङ्‍टासी [pʰuŋ‍ʈasi] adj बिकामे useless (Sem. Domain: 3.2.7.2 - निराश)
फुङ्‍स्‍युर [pʰuŋ‍sʲur] n यम ग्रह Pluto (Sem. Domain: 1.1.1.3 - ग्रह)
फुजे [pʰudze] v फुक्नु to blow (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार; 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु; 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१); 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु; 2.2.1 - सास; 3.5 - सञ्चार गर्नु; 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु; 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
फुदु / फुदुक [pʰudu / pʰuduk] n अगेनु भन्दा माथिको सुरक्षित भाग secured portion above fireplace
फुदु ल्‍हा [pʰudu ɬa] n आगोको देउता god of fireplace
फुदुङ [pʰuduŋ] n बाउला sleeve, sleeve (Sem. Domain: 5.3 - लुगाफाटा; 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा)
फुन [pʰun] n फोन phone, telephone (Sem. Domain: 3.5.9.6 - संचार उपकरणहरू; 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया)
फुम्बु [pʰumbu] n मरेको मान्छे, लास, मृतक शरीर dead body, corpse (Sem. Domain: 2.6.6.2 - मुर्दा; 4.9.2 - अलौकिक; 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु)
फुर्काल [pʰurkal] n फुटबल football (Sem. Domain: 4.2.6.1 - खेल; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख)
फुर्पा [pʰurpa] n फुर्पा hurpa (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
फुर्पाल्हामु [pʰurpaɬamu] n फुर्पाल्हामु Phurpalhamu (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
फुला [pʰula] adv पर (अलि टाढा) away (Sem. Domain: 6.5.1.1 - घर; 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय)
फुल्‍जे [pʰul‍dze] v 1चढाउनु to rise to cause to climb (Sem. Domain: 3.3.3.5 - कर गर्नु; 2.3.5 - छुवाइको अनुभव) 2हुत्त्याउनु to throw away (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु) 3ठेल्नु, घचेट्नु, धकेल्नु to push (Sem. Domain: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु; 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस); 7.3.1 - बोक्‍नु; 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.9.3 - बिगार्नु; 2.4.1 - बलियो)
फुल्‍तेर्चे [pʰul‍tertse] v घचेट्नु to push (Sem. Domain: 7.2.2.5.1 - झर्नु)
फुल्‍देर [pʰul‍der] n सानो घ्याम्पो small pots (Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति)
फे [pʰe] adj आधा, आधी half (Sem. Domain: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१); 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू; 6.5.2.6 - जग; 9.2.1 - बिशेषणहरू; 6.8.3 - दौलत बाँड्‌नु; 4.8.1.1 - रोक्‌; 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ)
फेक्‍योक्‍ला [pʰekʲok‍la] n मौका opportunity, proper time (Sem. Domain: 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य; 6.1.2.9 - मौका)
फेक्‍योरोक [pʰekʲorok] adj आधा half (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति)
फेटा [pʰeʈa] n हाँसिया खुकुरीहरुमा लगाउने काँजो thin metal band fitted round the tip of a handle (as of a kukhuri, open knife, etc.)