Dictionary Syuba - Nepali


फेदाङ [pʰedaŋ] adj आद्य sharecropping (Sem. Domain: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम)
फेदी [pʰedi] n फेदी Phedi (name of a village) (Sem. Domain: 9.7 - (व्‍यक्तिवाचक) नामहरू)
फेन्‍थोजे [pʰen‍tʰodze] v काम लाग्नु to function
फेफे [pʰepʰe] adj आधी आधी, बराबर half-half (Sem. Domain: 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 8.6 - (वस्तु) का भागहरू; 6.9.6 - बिमा)
फेःबेमेःबे [ᶫpʰebeᶫmebe] n अभिभावक guardian
फेमा [pʰema] n कुचो broom (Sem. Domain: 5.6.1 - सफा, फोहोर; 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु; 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु)
फेम्‍बा [pʰem‍ba] adj राम्रो well (Sem. Domain: 5.7.2 - सपना)
फेम्‍बु [pʰem‍bu] adj 1राम्रो, ठीक fine, good (Sem. Domain: 7.3 - चल्‍नु; 4.9.5.1 - भक्तिपूर्ण, भक्ति; 6.1.2.2.1 - उपयुक्‍त) 2उपयुक्त, फाइदा जनक proper (Sem. Domain: 8.3.7.7.3 - उपयुक्‍त; 8.3.7.7.2 - सुविधाजनक)
फेर्स्याइतीजे [pʰersʲaitidze] v खोदल्नु, खोतल्नु, खोस्‌र्याउनु to dig into (Sem. Domain: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु; 2.3.1 - देख्‍नु; 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु)
फेल्गुर [pʰelgur] n कूर्चील, चोयाले बुनेको आँखा भएको फुक्लो वा ढाकी type of basket made by boombo piece
फेल्‍जे [pʰel‍dze] v फैलिनु to proclaim (Sem. Domain: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु)
फोक्‍टाङ [pʰok‍ʈaŋ] n मन्दिर temple (Sem. Domain: 4.9.7.4 - हिन्‍दु धर्म; 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ)
फोङ्‍जे [pʰoŋ‍dze] v फुट्नु, पड्किनु to explode (Sem. Domain: 6.6.2.9.1 - पड्‌किनु; 1.1.3.5 - आँधी-बेह्री; 1.1.3.8 - खडेरी)
फोजी [pʰodzi] n नाठो lover (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
फोजे [pʰodze] v लाग्नु to collide
फोज्‍याङा [pʰodzʲaŋa] n प्रेमी lover (Sem. Domain: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका)
फोटेक/ फोटोक
फोटेक / फोटोक [pʰoʈek / pʰoʈok] n फुङ्‍लो kitchen tools holder (Sem. Domain: 5.2.2.8 - खाने भाँडा)
फोटोक / फोटे [pʰoʈok / pʰoʈe] n डारूँ,पन्यूँ हाल्ने वा भान्छा कोठाको सामान हाल्ने टोकरी kitchen tools basket (Sem. Domain: 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)
फोने [pʰone] n नासो (सानो कपडा ) hot pot used to hold piece of cloth (Sem. Domain: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू)
फोराङा [pʰoraŋa] n विधुर having one's wife dead, widower
फोरोङा [pʰoroŋa] n विदुर, श्रीमती बितेको पुरुष widower (Sem. Domain: 2.6.1 - विवाह)
फोर्चे [pʰortse ] v फुल्नु to rise, to increase (in volume, e.g. bread dough)
फोर्सा [pʰorsa] n ढिँडो पकाउँदा पानीमा पहिला पिठो छर्काउने विधि little flour put on water to make boil faster before make local porridge
फोला [pʰola] n कुल family (Sem. Domain: 4.1.9.1 - जन्‍म सम्‍बन्‍धित; 4.1.9.8 - परिवार, कुल, वंश)
फोलासुः [pʰolaᶫsu] n बच्‍चा जन्माए पछिको दुखाई pain after child birth (Sem. Domain: 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा)