Dictionary Syuba - Nepali


फोल्‍जे [pʰol‍dze] v डल्‍लो ठोक्नु, डल्‍ला फोर्नु a lump of clay springs (Sem. Domain: 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु; 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु; 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु)
फोल्‍दोङ [pʰol‍doŋ] n डल्‍लो, गोलो पोका lump
फोल्‍दोर [pʰol‍dor] रुद्र गान्टी adams apple (Sem. Domain: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा))
फोँस्‍योक [pʰõsʲok] n लुकुनी type of warm garment made from wool jacket (Sem. Domain: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा; 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू); 5.3 - लुगाफाटा; 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा)
फ्‍या [pʰ‍ja] n ढोग greeting
फ्‍याङ-फ्‍याङ [pʰ‍jaŋ-pʰ‍jaŋ ] adv फनफन (हिँड्नु) fast walk
फ्‌याछाल्‍जे [pʰ‌jatsʰal‍dze] v ढोग्नु to greet by bowing down on someone's feet (Sem. Domain: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु; 4.8.4.8.1 - झगडा रोक्‍नु)
फ्‍याजे [pʰ‍jadze] v 1बढार्नु to cleanse with a broom, to sweep (Sem. Domain: 7.3.7.1 - उघार्नु; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 6.5.2.4 - ढोका) 2खोल्नु, उघार्नु to open, uncover (Sem. Domain: 3.2.3.3 - गोप्य)
फ्‍यामा [pʰ‍jama] n कुचो broom
फ्‍याँस्‍योरे [pʰ‍jãsʲore] adj पदुवा who person habits fart breaking wind from the anus (Sem. Domain: 5.2.3.7.2 - रक्‍स्‍याहा)
फ्रीजे [pʰridze] v निकाल्नु to turn out, to draw out (Sem. Domain: 4.3.4.8 - अपहरण्‍)
फ्रीर्ल्‍वाक [pʰrirl‍wak] adv जसक्क suddenly
फ्रे [pʰre] adj तेर्सो plain, diagonal (Sem. Domain: 5.4.3.4 - केशको शैली; 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१); 7.2.4.1.2 - रेलको लिक; 6.6.7.1 - पानीको नालाको काम गर्ने; 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल)
फ्रेकेन लाःम पेःजे [pʰreken ᶫlam ᶫpedze] v भेट्ने बाटो गर्नु, समय मिलाउनु time set for meet (Sem. Domain: 4.2.1.4 - भेट्‌नु)
फ्रेचे [pʰretse] v भेट्नु, पाउनु to find, to get (Sem. Domain: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,; 4.2.1.4 - भेट्‌नु; 4.2.1.2 - आकस्‍मिक भेट; 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु; 7.1.5 - निहुरिनु; 3.5 - सञ्चार गर्नु)
फ्रेरी फ्रे [pʰreri pʰre] adj तेर्सो ई तेर्सो horizontally
फ्रोजे [pʰrodze] v खोस्‍नु to take by force (Sem. Domain: 3.4.2.1.4 - निराश भएको; 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु; 6.8.9.1 - चोर्नु)
फ्रोलुङ [pʰroluŋ] adv खोसाखोस act of pulling each other (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू)
फ्‍वाक्‍याःप्‍चे [pʰ‍waᶫkʲap‍tse] v मृत शरीरमा मन्त्र जप्नु to do spells over a dead body