Dictionary Syuba - Nepali


बा-बु [ᶫba-ᶫbu] n कीरा फट्याङ्ग्रो insect grasshopper
बाउदाःङ्‍गी [ᶫbaⁱᶫdaŋ‍gi] n वैदाङ्गी wizard (low acquaintance wizard) (Sem. Domain: 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति)
बाक [ᶫbak] n चित्र (बाँसबाट बनेको) bamboo mat made of woven split canes
बाक्‍पा [ᶫbak‍pa] n 1मोसो black powder in the smoke of wood 2मुकुन्डो mask
बागाल [ᶫbagal] n बगाल crowd (Sem. Domain: 6.3.1.3 - बाख्रा)
बाङ [ᶫbaŋ] n घर भित्रको खाली ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु)
बाङ्‍गाल [ᶫbaŋ‍gal] n बङ्गाल Bengal (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)
बाङ्‍गालादेस [ᶫbaŋ‍galades] n बङ्गलादेश Bangladesh (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)
बाङ्‍थाङ [ᶫbaŋ‍tʰaŋ] n घर भित्र भान्छा छेउको खाली साझा ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु)
बाङ्‍बाङ [ᶫbaŋ‍baŋ] n बाँझो barren (Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
बाजाङ [ᶫbadzaŋ] n तमाखु plant or leaf of tobacco
बाटारे [ᶫbaʈare] adj बाङ्गो टिङ्गरो Skewing (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल)
बाट्‍टी [ᶫbaʈ‍ʈi] n गोदाम store, go down (Sem. Domain: 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु)
बाँदा [ᶫbãda] n भेटि offering to a deity or priest
बान्‍तारे [ᶫban‍tare] n बन्तरे seventh eldest by birth (Sem. Domain: 4.1.9.1.9 - जन्‍म क्रम)
बाबी [ᶫbabi] n भावी future (Sem. Domain: 4.9.4.5 - भाग्‍य, कर्म)
बाबीस्‍याबानी [ᶫbabisʲabani] n भविष्यवाणी oracle, prediction, forecast (Sem. Domain: 4.9.4.6 - भविष्यवाणी)
बाराइतीजे [ᶫbaraitidze] v बढाउनु to enlarge, to increase (Sem. Domain: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित)
बाराङ-बुरुङ [ᶫbaraŋ-ᶫburuŋ] adj झटक-पटक quickly
बाराम्‍याक्‍योक [ᶫbaram‍jakʲok] adj आवारा tramp (Sem. Domain: 4.3.5.4 - भर पर्न नसकिने, अविश्‍वसनीय)
बारुन [ᶫbarun] n वरुण Varun (Sem. Domain: 1.1.1.3 - ग्रह)
बार्चे [ᶫbartse] v बल्नु to burn, to catch fire (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 2.1.1.2 - कान; 6.2.6 - खेती विधि)
बार्च्‍युङ [ᶫbartsʲuŋ] n डबका bowl (Sem. Domain: 5.2.2.8 - खाने भाँडा)
बाल्‍जे [ᶫbal‍dze] v भुत्ल्याउनु to pull by the hair, to pluck feathers or fleece off (Sem. Domain: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु)
बावान [ᶫbawan] n भवन building (Sem. Domain: 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार)