शब्दकोश स्युबा – नेपाली


बीकुल [ᶫbikul] n बिगुल bulge
बीग्‍यान [ᶫbig‍jan] n विज्ञान science (Sem. Domain: 3.6.6 - विज्ञान)
बीङ्‍जे [ᶫbiŋ‍dze] v डुबाउनु, डुब्नु to cause to sink, to sink (Sem. Domain: 7.2.2.5.1 - झर्नु; 1.3.4 - पानीमा हुनु)
बीरेस्‍पाती [ᶫbires‍pati] n वृहस्पति planet Jupiter (Sem. Domain: 1.1.1.3 - ग्रह)
बीलीङ [ᶫbiliŋ] n साङ्लो किरो cockroach
बीलेट [ᶫbileʈ] n ब्लेड bled (Sem. Domain: 5.4.3.6 - खौरनु)
बु [ᶫbu] n कीरा insect, worm, germ (Sem. Domain: 1.6.2.4 - कीरा-फट्याङ्‌ग्राहरूको अङ्गहरू; 6.2.5.2 - बाली नहुनु; 1.3.1 - पानीका भागहरू; 2.6.6.2 - मुर्दा; 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु; 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा; 1.5.7 - वनस्‍पति रोग)
बु क्‍याःप्‍चे [ᶫbu ᶫkʲap‍tse] v कीरा लाग्नु to engage insect (Sem. Domain: 2.5.2.4 - दाँत मक्‍किनु)
बु-सीःङ [ᶫbu-ᶫsiŋ] n खेतबारी farm (Sem. Domain: 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन)
बुँइकाल [ᶫbũikal] n बुई काल bottom floor (Sem. Domain: 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
बुग साजे [ᶫbug sadze] v आलु रोप्नुलाई तयार गर्दा आउने माटो सँगै मिसिएको जुस पोल्नु to inflame (when preparing potato plant from the soil mixed together moth to inflame )
बुगीफुल [ᶫbugipʰul] n बुखिफुल plastic boot
बुजे [ᶫbudze] v पलाउनु to sprout, to put forth shoots (Sem. Domain: 6.2.1.2 - जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु)
बुट [ᶫbuʈ] n गाम बुट rubber boots, plastic boots
बुदी [ᶫbudi] n गेडो grain (Sem. Domain: 5.2.3.1 - वनस्‍पतिहरूबाट खाना; 6.2.1.5.2 - सुर्ती उमार्नु; 2.1.1.1 - आँखा; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
बुरुस [ᶫburus] n ब्रस bruce (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु)
बुसा [ᶫbusa] n बुसा (सुर्ती) type of tobacco
बुसीक्‍पा [ᶫbusik‍pa] n काउसो कीरा, झुसेले कीरा type of poisonous insect (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू; 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र)
बुसीःङ [ᶫbuᶫsiŋ] n खेत बारी farm (Sem. Domain: 6.2.2.1 - खेत सफा गर्नु)
बेला [ᶫbela] n बेला time (Sem. Domain: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
बो [ᶫbo] n भाग part, share (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम; 6.8.3 - दौलत बाँड्‌नु; 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु; 8.1.2.5 - भाग; 7.4.4 - बितरण गर्नु; 8.1.6.1 - भाग; 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु)
बो क्‍याःप्‍चे [ᶫbo ᶫkʲap‍tse] v भाग लगाउनु to make part (Sem. Domain: 8.3.5 - प्रकार)
बो जोजे [ᶫbo ᶫdzodze] v भाग लगाउनु to make part (Sem. Domain: 4.3.4.5 - भाग गर्नु)
बो थोप्‍चे [ᶫbo tʰop‍tse] v भागमा पाउनु to get part (Sem. Domain: 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु)
बोङ्‍ने [ᶫboŋ‍ne] n अम्खोरा tumbler (Sem. Domain: 6.6.7 - पानीको काम गर्नु; 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू; 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो)